اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/24

آدرس: تهران تهرانسر غربی فاز 1 کوچه 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/24:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/27:

شرکت فوق در تاریخ 24/12/1384 تحت شماره 266904 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/12/1384 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی اتوماسیون مبتنی بر پردازنده و طراحی کامپیوتری و خرید و فروش لوازم و وسایل جانبی کامپیوتر. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانسر غربی فاز 1 کوچه 12 پلاک 24/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به 300 سهم 000/10 ریالی که تعداد 300 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/050/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1424 مورخ 20/12/1384 نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: مهدی وجدی پیله سوار به سمت رییس هییت مدیره، محمدجواد عبدلی خضری به سمت عضو هییت مدیره، مهدی منصوری به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدجواد عبدلی خضری به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: مجید خادمی حیدرپور به سمت بازرس علی البدل، اکرم سادات حسینی خضری به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی