اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1289

شناسه ملی: 10530138334

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

کد پستی: 7143914193

آدرس: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز بازار انقلاب خیابان مشکین فام خیابان بازار انقلاب پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/06/1398 ونامه شماره 129813/98 مورخ 17/07/98 صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین میرعشقی به شماره ملی 229838XXXX واحمدرضا کاظمی به شماره ملی 229704XXXX وعبداله قنبری عادل به شماره ملی 264910XXXX و امید همتی به شماره ملی 229902XXXX که نفر اول تا نفر سوم به سمت بازرسان اصلی و نفر چهارم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 98 انتخاب گردیدند. ش 980907XXXX98200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1397 ونامه شماره 167048/97 مورخ 12/09/97 صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رامین میرعشقی با کد ملی 229838XXXX و محمدهادی گرامی فرد با کد ملی 229718XXXX و امید همتی با کد ملی 229902XXXX و سیدمعین الدین یعقوبی با کد ملی 229908XXXX که سه نفر اول به عنوان بازرسان اصلی و نفرچهارم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسا ل مالی 97 انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه وعملکرد سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 تصویب گردید ش 971025XXXX60513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1396 و نامه شماره 187586/96 مورخ 09/11/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ بازار انقلاب ـ خیابان مشکین فام ـ خیابان بازار انقلاب ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 714391XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961118XXXX94946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1396 و نامه شماره 113762/96 مورخ 22/07/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اقای مسعود دهقان فرزند عبداله ش ش 12008 متولد 1366 محل تولد شیراز کد ملی 230107XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده ( 02/05/1399 )انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهداور با امضا ثابت اقای مسعود دهقان مدیرعامل و دو امضا اقایان سیروس ابوطالبی رییس هییت مدیره و بهروز قره خانی نایب رییس هییت مدیره و در غیاب هرکدام از انها با امضا اقای سیدامان اله صالحی شهر خفری همراه با مهر شرکت قابل پرداخت است و نامه های عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است، ش 960802XXXX14813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1396 و نامه شماره 113096/96 مورخ 22/07/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضا اصلی هییت مدیره به 7 نفر و علی البدل هییت مدیره به 4 نفر و بازرسین به 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل تغییر یافت. 2 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 38 تبصره قرایت گردید که به تصویب اعضا رسید. ش 960802XXXX82452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1396 و نامه شماره 66712/96 مورخ 02/05/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: آقای سیدامان اله صالحی شهرخفری به سمت رییس هییت مدیره، اقای بهروز قره خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای هرمز خسروی به سمت منشی هییت مدیره و اقایان سیروس ابو طالبی ـ مجیدصبایان ـ فیروز ابوطالبی و محمدعلی قلی پور به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ درمورد انتخاب مدیرعامل مشاوره و مذاکره بعمل امد در نتیجه اقای سیدمهدی زارعی فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 473 متولد 1334 با کد ملی 548943XXXX برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 ـ مقررگردید کلیه چک و اسناد تعهداور شرکت با امضا ثابت سیدمهدی زارعی مدیرعامل شرکت به اتفاق امضا اقایان سیدامان اله صالحی شهر خفری رییس هییت مدیره و بهروز قره خانی نایب رییس هییت مدیره و در غیاب هرکدام از دونفر با امضا سیروس ابوطالبی عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960518XXXX99291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1396 و نامه شماره 66712/96 مورخ 02/05/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیروس ابوطالبی و سیدامان اله صالحی شهر خفری و بهروزقره خانی و مجیدصبایان و هرمز خسروی و فیروزابوطالبی و محمدعلی قلی پور به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان هوشنگ شکیبایی و سلطانعلی منسوبی و احمدرضا کاظمی و سیدرضا حسینی به عنوان اعضاعلی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2 ـ آقایان محمدهادی گرامی فرد و امیدهمتی و رامین میرعشقی ومحمدمحسن فرجام به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل که سه نفر به عنوان بازرسان اصلی و یک نفر به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ صورتهای مالی سال 1395 شامل صورتحساب عملکرد وسود وزیان وترازنامه تصویب شد. ش 960518XXXX35362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیروس ابوطالبی و هرمز خسروی و مجید صبایان به سمت بازرسان اصلی ومهین قرایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1394 تصویب گردید. ش 950615XXXX75794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با توجه به استعفای امیرفخر الدین صمیمی از هییت مدیره تعاونی,آقای محمد علی قلی پور عضو علی البدل هییت مدیره به عضویت اصلی هییت مدیره انتخاب و برای مدت با قیمانده ماموریت هییت مدیره تعیین گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک با امضای ثابت مدیرعامل آقای سیدمهدی زارعی و دو امضا از سه امضا آقایان سیدامان اله صالحی شهر خفری رییس هییت مدیره، بهروز قره خانی نایب رییس هییت مدیره و آقای امید همتی منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت برسد. ش 941118XXXX85753 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وعملکرد سود وزیان سال مالی 1393 تصویب گردید. ـ آقایان سیروس ابوطالبی و هرمزخسروی و مجید صبایان به عنوان بازرسین اصلی و وآقای محمدتقی شاپورجانی به عنوان بازرس البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 940722XXXX74309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین سمت گردیدند: آقای سیدامان اله صالحی شهر خفری بسمت رییس هییت مدیره و آقای بهروز قره خانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امید همتی به سمت منشی هییت مدیره و آقایان فیروز ابوطالبی و سلطانعلی منسوبی و امیر فخر الدین صمیمی و محمد هادی گرامی فرد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده خدمت هییت مدیره( 17/04/1396 ) انتخاب شدند ـ کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضا ثابت آقای سیدمهدی زارعی مدیرعامل باتفاق آقای سیدامان اله صالحی شهر خفری و آقای بهروز قره خانی و در غیاب هریک از ایشان با امضا امید همتی و مهر شرکت و اوراق عادی ونامه ها باامضا مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940811XXXX38341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی