اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5015

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/83 و تاییدیه به شماره 10346/32 مورخ 26/7/83 اداره کل تعاون یزد در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: الف: صورتهای مالی سال 82 تصویب گردید. ب: آقایان علی محمد زارع و ماشاا.. قطب الدینی و محمد علی دهقان منگابادی و علی محمد احسان زاده و سید حسن طامهری زاده به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان سید جلیل وزیریان و محمد حسین حمیدیان به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ج: آقای محمد صابری به سمت بازرس اصلی و آقای سعید مجتهدزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. د: طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/83 آقای سید حسن طامهری زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد علی دهقان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ماشا الله قطب الدینی به سمت منشی هییت مدیره و آقای علی محمد زارع احمدآبادی به سمت مدیر عامل شرکت به مدت دو سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حق امضا اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی