اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 16432

شناسه ملی: 14008325280

تاریخ ثبت: 1398/02/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/02/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد صادقعلی شعبانعلی همانی به شماره کد فراگیر 121101232 با پرداخت مبلغ 10 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 20 . 000 . 000 ریال به 30 . 000 . 000 ریال افزایش یافت.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از پس ازافزایش سرمایه عبارتست از: آقای علیرضا پیارعلی پنجوانی به شماره فراگیر 120779244 دارای 10 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه؛ ـ آقای جابرحسین بوجانی به شماره کد فراگیر 77056919 دارای 10 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه و آقای محمد صادقعلی شعبانعلی همانی به شماره کد فراگیر 121101XXXX دارای 10000000 ریال سهم الشرکه. ـ تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 980503XXXX84322 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادقعلی شعبانعلی همانی به شماره فراگیر 121101232 به سمت رییس هییت مدیره دارنده مبلغ 10 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه، جابرحسین بوجانی به شماره فراگیر 77056919 به سمت عضو هییت مدیره دارنده مبلغ 10 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه و علیرضا پیارعلی پنجوانی به شماره فراگیر 120779244 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره دارنده مبلغ 10 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای علیرضا پیارعلی پنجوانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980503XXXX08482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/22:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تندیس نقش سارا درتاریخ 22/02/1398 به شماره ثبت 16432 به شناسه ملی 140083XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور خدماتی ،انجام کلیه خدمات تولیدی، انجام کلیه امور مربوط به ساخت و سازو ساختمانی ،خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی،اخذ واعطای نمایندگی های معتبرداخلی وخارجی،برپایی غرفه وشرکت درکلیه نمایشگاه های داخلی وخارجی،گشایش اعتبارات اسنادی و lc برای شرکت نزد بانک ها،اخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی ریالی ،شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی وبین المللی،خرید وفروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،شرکت درمناقصات و مزایدات ،اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی ازکلیه بانک های دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتبارات داخلی وخارجی،شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی وغیرتخصصی داخل وخارج از کشور،ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل وخارج از کشور،انعقاد قراردادهای همکاری ومشارکت با شرکت های داخلی وخارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تماما با رعایت قوانین ومقررات موضوعه کشور،در صورت لزوم پس اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم، صفاییه ، کوچه 28 ـ شهیدزین الدین (بیگدلی) ، بن بست 6 ـ شهیداکبری ، پلاک 72 ، طبقه همکف کدپستی 371561XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 20000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا پیارعلی پنجوانی به شماره فراگیر 120779244 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه آقای جابر حسین بوجانی به شماره فراگیر 77056919 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای علیرضا پیارعلی پنجوانی به شماره فراگیر 120779244 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای جابر حسین بوجانی به شماره فراگیر 77056919 و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای علیرضا پیار علی پنجوانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار 19 دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980222XXXX98989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی