اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3904

شناسه ملی: 10300065753

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مدت فعالیت تعاونی به مدت دوسال تا تاریخ 28/07/1399 تمدید و ماده 6 اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ مدت ماموریت مدیران از سه سال به دو سال تغییر و ماده 21 اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ مدت ماموریت مدیرعامل از سه سال به دو سال تغییر و ماده 27 اساسنامه و تبصره 2 آن اصلاح گردید. رونوشت:اداره تعاون کار و رفا اجتماعی شهرستان ایلام بازگشت به نامه شماره 7328 مورخ 13/08/1397 جهت اطلاع ش 970828XXXX03893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره بمدت دو سال تا تاریخ 28/07/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای علیرضا سرابی بشماره ملی 450031XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مالک الیاسی بشماره ملی 450106XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای وحید شیرخانی بشماره ملی 450075XXXX به سمت منشی هییت مدیره و ـ آقای حسین سارابیگی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره و سهامداران) برای مدت 2 سال تا تاریخ 28/07/1399 انتخاب شدند 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا سرابی به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان آقای مالک الیاسی به عنوان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق آقای حسین سارابیگی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسین سارابیگی به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رونوشت:اداره تعاون کار و رفا اجتماعی شهرستان ایلام بازگشت به نامه شماره 7328 مورخ 13/08/1397 جهت اطلاع ش 970828XXXX36639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال تا تاریخ 28/07/1399 انتخاب گردیدند. ـ علیرضا سرابی بشماره ملی 450031XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ مالک الیاسی بشماره ملی 450106XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ وحید شیرخانی بشماره ملی 450075XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ غلام رضا هدایت بشماره ملی 450069XXXX عضو علی البدل هییت مدیره ـ نبی الله ساده میری نژاد بشماره ملی 450090XXXX عضو علی البدل هییت مدیره 2 ـ حلیمه یاری بشماره ملی 450026XXXX به سمت بازرس اصلی و شیرین حیدری بشماره ملی 634958XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 1396 قرایت و بتصویب رسید. رونوشت:اداره تعاون کار و رفا اجتماعی شهرستان ایلام بازگشت به نامه شماره 7328 مورخ 13/08/1397 جهت اطلاع ش 970828XXXX22239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مدت فعالیت شرکت برای مدت 2 سال تا تاریخ 25/05/1397 تمدید گردید. 2 ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل به 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ تعداد بازرسین اصلی از سه عضو به یک عضو تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 4 ـ اساسنامه جدید شرکت در 78 ماده و 62 تبصره به تصویب رسید. ش 950703XXXX08293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال تا تاریخ 25/05/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی اصغر رشیدی به شماره ملی 450069XXXX ، علیرضا سرابی به شماره ملی 450031XXXX و حجت اله پورموسی به شماره ملی 634987XXXX ((همگی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره)) و آقایان غلامرضا هدایت پورسنقری به شماره ملی 450069XXXX و فریدون کریمی به شماره ملی 005452XXXX (( به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره)). 2 ـخانم حلیمه یاری به شماره ملی 450026XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم شیرین حیدری به شماره ملی 634958XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـترازنامه و صورتهای مالی سال 1393 به تصویب رسید. ش 950703XXXX52150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال تا تاریخ 25/05/1397 به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر رشیدی به شماره ملی 450069XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا سرابی به شماره ملی 450031XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حجت اله پورموسی به شماره ملی 634987XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای حسین سارابیگی به شماره ملی 450014XXXX ((خارج ار اعضای هییت مدیره و سهامداران شرکت)) به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950703XXXX20371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 20/12/1393 به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر رشیدی به شماره ملی 450069XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا سرابی به شماره ملی 450031XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای صادق کسایی به شماره ملی 450009XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای علی اکبر عبدالهی به شماره ملی 452985XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 930801XXXX26580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی