اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3829

شناسه ملی: 14005889880

تاریخ ثبت: 1395/03/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 9656178177

تاریخ تاسیس: 1395/03/13

آدرس: سبزوار خیابان دانشگاه ، دانشگاه 7 ، پلاک 19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

تاسیس شرکت تعاونی سیر شتاب امید آینده گان درتاریخ 13/03/1395 به شماره ثبت 3829 به شناسه ملی 140058XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: به استناد نامه شماره 1660 ـ 30/2/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار ارایه خدمات سرویس دهی حمل و نقل به فرهنگیان، دانش آموزان، شهرداریها و ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی، ارایه خدمات سرویس مدارس، ارایه خدمات حمل و نقل مسافر و بار درونشهری و برونشهری، ارایه خدمات تاکسی تلفنی و پیک موتوری، وانت تلفنی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: سبزوار ـ خیابان دانشگاه، دانشگاه 7 ، پلاک 19 کدپستی: 965617XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به 100 سهم 200000 ریالی که تعداد 100 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 26/2/1395 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سبزوار پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: 1 . خانم سکینه بیدخوری به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 573929XXXX و 2 . آقای علیرضا رامشینی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 078049XXXX و 3 . آقای محمد رامشینی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 573000XXXX و 4 . آقای مهدی رامشینی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 573945XXXX و 5 . آقای مهدی رامشینی به سمت عضو اصلی هییت مدیره ورییس هییت مدیره به شماره ملی 573945XXXX که برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مهدی رامشینی (مدیرعامل) و آقای علیرضا رامشینی نایب رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان با امضای خانم محجوبه طزری منشی هییت مدیره و مهرتعاونی دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مهدی رامشینی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای قاسم طزری به شماره ملی 079231XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی بیدخوری به شماره ملی 079034XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. ش 950313XXXX86952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی