اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 34046

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار توس توس 70 بین زمان 24 و 26

تاریخ تاسیس: 1387/07/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 04/07/1387 تحت شماره 34046 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 04/07/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار قدس آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مهندسی، تاسیساتی، پشتیبانی، تدارکاتی و نظافتی قابل واگذاری به بخش خصوصی- شرکت در قراردادها و مناقصه ها و مزایده های بخش دولتی و خصوصی- طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا در زمینه. فضاهای سبز- معابر، جداول، محوطه سازی، تامین نیروی انسانی جهت شرکت، اعطا و اخذ نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان رضوی- شهر مشهد بلوار توس- توس 70 - بین زمان 24 و 26 پلاک 212 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 50/416/51 مورخ 31/05/1387 نزد بانک تجارت شعبه بلوار معلم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهدی درباغ عنبران به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای برهان شرافتی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد نقی برادر خامنه به سمت عضو هییت مدیره. 4 - 5 - آقای محمد نقی برادر خامنه به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم شیوا آرمان مهر به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم ساره یزدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی