اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40886

شناسه ملی: 10380567297

تاریخ ثبت: 1389/11/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/11/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/10:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جمشید ربانی تنها به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلال موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه فرهمند به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید سیف الله بیضایی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 15/12/1393/2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 16/06/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1738485 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/11:

شرکت فوق در تاریخ 10/11/89 تحت شماره 40886 و شناسه ملی 103805XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/11/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام خدمات حسابداری تهیه صورتهای مالی اخذ نمایندگی از شرکتهای تولیدکننده عقد قرارداد با موسسات مالی و اخذ تسهیلات از بانکها جهت شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی برگزاری کنفرانس و سمینارها و همایش پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد قاسم آباد اندیشه 64 بلوک نشاط واحد 4/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1224 مورخ 18/9/89 نزد بانک سپه شعبه سه راه اندیشه پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم فاطمه سلطانی مجاوری به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمد سلطانی به سمت عضو هییت مدیره 45 خانم فاطمه فرهمند به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای محمد سلطانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از دو امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای امیرعباس غفارزارع به عنوان بازرس اصلی 28 آقای محمدنقی حمیدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی