اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10340085654

تاریخ ثبت: 1388/06/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/13:

موسسه فوق در تاریخ 8/6/1388 تحت شماره 319 و شناسه ملی 103400XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 8/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع موسسه: ارتقا سطح زندگی مردم همراه با سلامت کامل توام با افزایش امید به زندگی جمعیت ساکن شهر فرخشهر، روش اجرای هدف: 1 . توانمند سازی جامعه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 2 . افزایش مشارکت جامعه، 3 . افزایش هماهنگی و همکاری های بین بخشی، 4 . توسعه نهادهای فرهنگی اجتماعی و NGOها، 5 . ایجاد مجتمع سلامت 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد فرخشهر، خیابان 22 بهمن، روبروی اداره بیمه تامین اجتماعی، دفتر تیم توسعه و ارتقای سلامت فرخ شهر. 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای جمشید مردانی قهفرخی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای شهرام شاکریان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای غضنفر برزگر قهفرخی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حمید شیروانی به سمت عضو هییت مدیره 55 خانم فاطمه مهربان قهفرخی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 65 خانم سیما قادری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 75 آقای فریدون صفایی به سمت خزانه دار. 85 آقای غضنفر برزگر قهفرخی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای رییس هییت مدیره و خزانه دار و در غیاب خزانه دار باامضای نایب رییس هییت مدیره و با مهر معتبر خواه بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم ربابه دهقان نژاد به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای آرش ستاری قهفرخی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی