اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4151

شناسه ملی: 10860085240

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) شناسه ملی 102601XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مهدی ثابتی شماره ملی 007300XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 31/6/1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950907XXXX42910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسنادـ تعیین میزان استهلاک هاـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و احدی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950907XXXX59529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 102601XXXX5 به سمت بازرس اصلی آقای اصغر بهنیا به شماره ملی 128448XXXX4 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/93 تصویب شد. ش 940912XXXX91206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سید محمد ناظم رضوی به شماره ملی 126048XXXX به نمایندگی از شهرداری کاشان به شناسه ملی 140002XXXX7 ـ آقای غلامرضا عمرانی به شماره ملی 128925XXXX به نمایندگی شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان به شناسه ملی 102603XXXX0 ـ آقای علیرضا پرهام به شماره ملی 128802XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری به شناسه ملی 101032XXXX0 ـ آقای سعید طالعی به شماره ملی 126057XXXX به نمایندگی از سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان به شناسه ملی 140002XXXX3 ـ آقای بهروزگرانمایه به شماره ملی 126172XXXX به نمایندگی ازسازمان عمران وبهسازی شهرکاشان به شناسه ملی 109802XXXX5 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 940912XXXX27816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سید محمد ناظم رضوی به شماره ملی 126048XXXX به نمایندگی از شهرداری کاشان به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای غلامرضا عمرانی به شماره ملی 128925XXXX به نمایندگی شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای بهروزگرانمایه به شماره ملی 126172XXXX به نمایندگی از سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان و آقای سعید طالعی به شماره ملی 126057XXXX به نمایندگی از سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان و آقای علیرضا پرهام به شماره ملی 128802XXXX به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان به سمت اعضا هییت مدیره ـ آقای مهدی هوشمندی نژاد به شمارملی 126181XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و احدی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940912XXXX14821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/15:

باستناد صورت جلسه مورخ 26/10/92 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 28/10/92 . 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/92 شرکت بتصویب رسید. 2 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ موسسه حسابرسی امجد تراز ش ش 612 با کد ملی 102601XXXX5 به عنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای محمد حسین واحدی فرزند اسماعیل ش ش 28 متولد 1329 با کد ملی 540981XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ آقای سید محمد ناظم رضوی فرزند سید مهدی با کد ملی 126048XXXX عضو و رییس هییت مدیره آقای غلامرضا عمرانی فرزند غلامحسین با کد ملی 128925XXXX عضو و نایب رییس هییت مدیره آقایان بهزاد صبری فرزند محمود با کد ملی 178457XXXX بهروز گرانمایه فرزند عباس آقا با کد ملی 126172XXXX حسن نعنا کار فرزند محمد با کد ملی 126045XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده لغایت 3/4/94 انتخاب شدند آقای سعید طالعی فرزند غلامحسین با کد ملی 126057XXXX به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا اصلی هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 101960XXXX113128XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

باستناد صورت جلسه مورخ 4/4/92 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 شرکت بتصویب رسید. 2 روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 3 موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) شماره ثبت 612 و شناسه ملی 102601XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی فرزند اسماعیل ش ش 28 متولد 1329 با کد ملی 540981XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 آقای سعید مدرس زاده فرزند میرزا امراله با کد ملی 126092XXXX به نمایندگی از طرف شهرداری کاشان عضو و رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا عمرانی فرزند غلامحسین با کد ملی 128925XXXX به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای بهروز گرانمایه فرزند عباس آقا با کد ملی 126172XXXX و آقایان بهزاد صبری فرزند محمود با کد ملی 178457XXXX و سید علی صالحی فرزند سید محمد با کد ملی 126173XXXX به سمت اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای سعید طالعی فرزند غلامحسین با کد ملی 126057XXXX به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شد. 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 101960XXXX112602XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

الف ـ باستناد صورت جلسه مورخ 24/9/1390 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی لغایت 31/6/1390 شرکت بتصویب رسید. 2 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ موسسه حسابرسی امجد (حسابداران رسمی) حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای محمد حسین واحدی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب ـ برابر صورت جلسه مورخ 26/9/1390 هییت مدیره: آقای سعید مدرس زاده به نمایندگی شهرداری کاشان عضو و رییس هییت مدیره و آقای سعید طالعی به نمایندگی سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان بسمت نایب رییس و مدیر عامل شرکت و آقایان غلامرضا عمرانی به نمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه اصفهان و بهزاد صبری به نمایندگی توسعه گردشگری استان اصفهان و بهروز گرانمایه به نمایندگی از سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت لغایت 30/6/1391 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مورخ 21/10/1389 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 3/12/89 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی لغایت 31/6/89 شرکت به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ شرکت بصیر محاسب کویر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباسعلی خلیق به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ آقای سعید مدرس زاده به نمایندگی از طرف شهرداری کاشان عضو و رییس هییت مدیره و آقای سعید طالعی به نمایندگی از طرف سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقایان غلامرضا عمرانی به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی و بهزاد صبری به نمایندگی از طرف شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای بهروز گرانمایه به نمایندگی از طرف سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مورخ 7/2/1389 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1 شرکت تدوین گران سیستم های ایده نگار به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن نعمتی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند 2 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد رییس اداره ثبت اسناد واملاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی