اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/01/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/01/27:

خلاصه شرکتنامه واساسنامه شرکت تعاونی گهرازدام خورش رستم که در تاریخ 26/1/82 تحت شماره 442 دراین اداره به ثبت رسیده و ازلحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود 1 - موضوع شرکت پرواربندی بره 2 - مرکز اصلی شرکت خلخال بخش خورش رستم شهرک گهراز 3 - مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی بوده که مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال آن نقدا به حساب شرکت واریز و بقیه در تعهد سهامداران میباشد 5 - مدیران شرکت آقای سید مرتضی زکی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت و خانم لیلا صادقی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدرحمان شعیبی به سمت منشی هییت مدیره و آقای علی زاده صادقی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 6 - دارندگان حق امضا کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا خانم لیلا صادقی باتفاق آقای سید مرتضی زکی و مهر تعاونی دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضا آقای سید مرتضی زکی منفردا همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است 7 - بازرسان شرکت آقای رسول خسروی به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مصطفی زکی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند رییس ثبت خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی