اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 25715

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/11/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/11/27

آدرس: مشهد هفت تیر کوی آب و برق هفت تیر 24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 27/11/84 تحت شماره 25715 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 -موضوع شرکت: فنی مهندسی ( تعمیر و نگهداری و راه اندازی دستگاههای صنعتی و هتل داری و طراحی ماشین های صنعتی) خدمات نظافتی، فضای سبز، عقدقرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی . 2 -موسسین شرکت : آقایان عباس غیور- اسلام غیور و خانم عصمت وزیری سبزوار. 3 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 -مرکز اصلی شرکت: مشهد- هفت تیر- کوی آب و برق- هفت تیر 24 - پلاک 47 5 -سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 35 درصد آن طی گواهی شماره 121 مورخه 23/11/84 بانک ملی شعبه باجه ثبت اسناد ناحیه دو مشهدپرداخت گردیده است والباقی درتعهدیکساله صاحبان سهام می باشد . 6 -اولین مدیران شرکت : آقایان عباس غیور- اسلام غیور و خانم عفت وزیری سبزوار به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند که آقای عباس غیور به سمت رییس هییت مدیره و آقای اسلام غیور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس غیور به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 -دارندگان حق امضا : حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 8 -اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 -روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 10 -انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. 11 -بازرس اصلی و علی البدل : خانم نرجس تفقدراستی به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا طباطبایی یزدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند . رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی