اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3113

شناسه ملی: 14000291994

تاریخ ثبت: 1391/04/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: خرمشهر جاده شلمچه پل نو شهرک اول خیابان سوم منزل 10

تاریخ تاسیس: 1391/04/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/10:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی پرورش ماهی کپور نقره ای کارون خرمشهر که در تاریخ 10/4/91 شماره ثبت 3113 و شناسه ملی 140002XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 10/4/91 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی در زمینه پرورش ماهی و انواع آبزیان با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت 2 مرکز اصلی شرکت: خرمشهر جاده شلمچه پل نو شهرک اول خیابان سوم منزل 10 کدپستی 643916XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت مبلغ: 10500000 ریال و منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 201092XXXX مورخه 23/3/91 بانک توسعه تعاون شعبه خرمشهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اعضا اصلی و علی البدل شرکت: آقایان عبدالحسین ربیعی نژاد فاضل ربیعی نژاد و احمد فضیله پور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای حسن غزلی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 6 اولین مدیران شرکت: 1 آقای عبدالحسین ربیعی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و 2 آقای فاضل ربیعی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و 3 آقای احمد فضیله پور به سمت منشی هییت مدیره برای سه سال انتخاب گردیدند و آقای فاضل ربیعی نژاد با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: خانم رسمیه آلبو محسن به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه ربیعی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی