اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10190034898

تاریخ ثبت: 1390/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/20:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/20:

شرکت فوق در تاریخ 20/7/90 تحت شماره 22009 و شناسه ملی 101900XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/7/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: مربی بدنسازی از طریق اینترنت همکاری با مدارس دانشگاهها آموزشگاهها موسسات و کارخانجات تولیدی و خدماتی دولتی در زمینه ایجاد امکانات و آموزشهای مجازی در رشته های مختلف با تامین تجهیزات و نیروهای متخصص موردنیاز از اعضای خود طراحی و اجرای همایش کنفرانس سمینارهای تخصصی ورزشی و آموزشی در خانه ورزشکاران طراحی و اجرای ورزشهای خاص جامعه معلولین ایجاد پایگاه استعدادیابی ورزش مشاوره ساخت و تجهیزات سازی اماکن ورزشی ایجاد هنرستان آموزشگاه و موسسات عالی در رشته های تربیت بدنی و نشریه با اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر کرج بالاتر از میدان طالقانی روبروی دادگستری ساختمان ارکیده 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که تعداد هفت سهم بانام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 86/1702 مورخ 12/3/90 نزد بانک صندوق تعاون شعبه کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای اکبر درخشان منامن به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای مسعود معینی شبستری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای حسن قنبرزاده تکله به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 5 آقای کریم عبادی لاطران به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 5 آقای علیرضا طیارزاده (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم لیلی معصوم زاده به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای سعید درخشان منامن به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی