اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20530

شناسه ملی: 10530325821

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: جدید فارس شهر شیراز پودنک خیابان محب شرقی کوچه 4 پلاک 0 طبقه همکف به

کد پستی: 7157698491

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم نسرین کرامتی فهلیانی کد ملی 239189XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم پریسا بزرگی زاده کد ملی 229012810 به سمت نایب رییس هییت مدیره. 2 - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا خانم نسرین کرامتی فهلیانی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980902XXXX48659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره عبارتند از:آقای حبیب اله کرامتی فهلیانی کد ملی 239118XXXX و خانم پریسا بزرگی زاده کد ملی 229701XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علی رضا ایزدی خالق آبادی کد ملی 229531XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای هادی رنجبر کد ملی 229527XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980519XXXX62751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای حبیب اله کرامتی فهلیانی کد ملی 239118XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وخانم پریسا بزرگی زاده کد ملی کد ملی 229701XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 2 - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا آقای حبیب اله کرامتی فهلیانی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980519XXXX08129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) 1 - حبیب اله کرامتی فهلیانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 - خانم پریسا بزرگی زاده به سمت نایب رییس ب: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا آقای حبیب اله کرامتی فهلیانی همراه بامهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960526XXXX49835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز به آدرس جدید فارس ـ شهر شیراز ـ پودنک ـ خیابان محب شرقی ـ کوچه 4 ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف - به کد پستی 715769XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960526XXXX54824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف 1 - اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای حبیب اله کرامتی فهلیانی و خانم پریسا بزرگی زاده برای مدت دو سال انتخاب شدند الف 2 - آقای علیرضا ایزدی خالق آبادی به سمت بازرس اصلی و آقای هادی رنجبر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند الف 3 - روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960526XXXX50378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از کرم الله کرامتی فهلیانی و مریم شاهنده برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا ایزدی خاق آبادی به سمت بازرس اصلی و هادی رنجبر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950503XXXX46706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کرم الله کرامتی فهلیانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل مریم شاهنده به سمت نایب رییس: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا آقایان کرم اله کرامتی فهلیانی یا حبیب اله کرامتی فهلیانی یا محمد حسین تحویلدار همراه بامهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950503XXXX26933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی شیراز، به آدرس جدید شیراز بلوار مدرس خیابان سهراب سپهری سمت راست کوچه دوم درب دوم کدپستی 715765XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950503XXXX28837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و به امضا کرم اله کرامتی فهلیانی یا محمد حسین تحویلدار یا حبیب اله کرامتی فهلیانی منفرداً همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941107XXXX92598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 10/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای کرم اله کرامتی فهلیانی و خانم مریم شاهنده برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای علیرضا ایزدی خالق آبادی فرزند ممتاز بشماره شناسنامه شماره 567 صادره شیراز متولد 1352 به آدرس شیراز بسمت بازرس اصلی و آقای هادی رنجبر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 434320XXXX788156XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای کرم اله کرامتی فهلیانی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم مریم شاهنده بسمت نایب رییس انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها بامضا کرم اله کرامتی فهلیانی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری بامضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 434320XXXX788156XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی