اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 370105

شناسه ملی: 10320202390

تاریخ ثبت: 1388/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/22

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران شهرک غرب فاز 4 خ زرافشان فلامک شمالی کوچه 8

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/30:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/22:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/2/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیدعلی کریمی به شماره ملی 325140XXXX و آقای محمدعلی خدابخشی به شماره ملی 397852XXXX و خانم خدیجه نجفی به شماره ملی 512957XXXX تا تاریخ 23/2/93 . در تاریخ 20/3/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیدعلی کریمی به شماره ملی 325140XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی خدابخشی به شماره ملی 397852XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم خدیجه نجفی به شماره ملی 512957XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم خدیجه نجفی به شماره ملی 512957XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 20/3/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 100000 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 21/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/23:

شرکت فوق در تاریخ 22/12/88 تحت شماره 370105 و شناسه ملی 103202XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/12/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و توزیع و مونتاژ مصنوعات چوبی و اداری انواع مبلمان فلزی و چوبی دکوراسیون سرویس خواب کابینت درب و پنجره منازل و اداره جات تشکهای طبی و فلزی تولید اسفنج و فوم واردات و صادرات خرید و فروش کلیه مواد اولیه مرتبط خصوصا آهن آلات و چوب اسفنج تجهیزات و ماشین آلات مربوط به آن فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یا خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران شهرک غرب فاز 4 خ زرافشان فلامک شمالی کوچه 8 پ 26 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 24988682 مورخ 11/12/88 نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علی شهدادی نایینی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای پویا ذرخش به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای علی رضوی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای علی رضوی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم اکبر پروین نیا به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مرتضی صادقی بلوچی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی