اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 506885

شناسه ملی: 14006630196

تاریخ ثبت: 1395/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/12/11

آدرس: استان تهران شهر تهران نیروی هوایی خیابان سیمتری نیروی هوایی کوچه شهید حسن سعیدی پلاک 40 طبقه سوم

کد پستی: 1741614514

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

3,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/11:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صفورا کیانی حقگو به کد ملی 387406XXXX با پرداخت 1000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 3000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا به شرح ذیل می باشد: خانم عذری سلطانی ورودی به کد ملی 387327XXXX دارای 1 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه خانم سونا قراتپه به کد ملی 007666XXXX دارای 1 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه خانم صفورا کیانی حقگو به کد ملی 387406XXXX دارای 1000000 ریال پ 971023XXXX05559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. پ 961006XXXX17251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم سونا قراتپه به شماره ملی 007666XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم عذری سلطانی ورودی به شماره ملی 387327XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صفورا کیانی حقگو به شماره ملی 387406XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا خانم صفورا کیانی حقگو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961006XXXX23593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت از " تجارت گستران همیلا " به " سلیقه سلامتی کیان " تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960918XXXX54397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/11:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تجارت گستران همیلا در تاریخ 11/12/1395 به شماره ثبت 506885 به شناسه ملی 140066XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در کلیه نمایشگاهها، سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی. بسته بندی مواد غذایی ـ تولید محصولات غذایی ـ تولید محصولات کشاورزی انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ نیروی هوایی ـ خیابان سیمتری نیروی هوایی ـ کوچه شهید حسن سعیدی ـ پلاک 40 ـ طبقه سوم ـ کدپستی 174161XXXX سرمایه شرکت: 2000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سونا قراتپه به شماره ملی 007666XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عذری سلطانی ورودی به شماره ملی 387327XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم سونا قراتپه به شماره ملی 007666XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم عذری سلطانی ورودی به شماره ملی 387327XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضا خانم عذری سلطانی ورودی و خانم سونا قراتپه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود پ 951211XXXX84630 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی