اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت دیارگستر رضا سهامی خاص تحت شماره 2300 - 13/4/85 دراین اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه واظهارنامه آن درروزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود : 1 - موضوع شرکت:خدماتی - فنی - تاسیس اتی - کلیه پروژه های برق صنعتی و تاسیس اتی - نصب پایه های بتنی - نصب دکل فشار قوی ، ضعیف ، متوسط - ترانسفورماتورهای فشار قوی وضعیف - نقشه برداری - خدماتی پشتیبانی - نقشه کشی - زهکشی - شمع کوبی - جدول بندی - عایق کاری - رنگ زنی - لوله کشی گاز - آب - مخابرات - نصب دکل ماهواره - موبایل - فضای سبز - طبخ غذا – خدمات تاسیس اتی و ساختمانی انبوه سازی - شرک درکلیه مناقصه ها ومزایده ها 2 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که 35 % آن نقدی ومابقی درتعهد سهامداران می باشد . 3 - مرکز اصلی شرکت: مسجد سلیمان - نمره 2 منازل سازمانی لین 4 اتاق 4 - تلفن : 2220790 - 0681 4 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 6 - اعضای هییت مدیره عبارتند از : آقای مسعود لندری مدیر عامل وخانم فریبا داراب پور قندعلی رییس هییت مدیره و آقای فرشید صالحی مورکانی نایب رییس هییت مدیره همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال تعیین وانتخاب شدند. 7 - حق امضا اوراق مالی واسناد تعهد آور (( چک ، سفته ، بروات وقراردادها )) با امضا مدیر عامل وبامهر شرکت معتبر می باشد . 8 - بازرسین عبارتند از : آقای سید حسین حسینی سده به عنوان بازرس اصلی وعلی مراد سعادتی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . 9 - روزنامه فرهنگ خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . کفیل اداره ثبت اسناد واملاک مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی