اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 75442

شناسه ملی: 10101203288

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 27 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله صادقیه شمالی خیابان امیرکبیرشمالی بزرگراه جلال آل احمد پلاک 451 طبقه سوم واحد جنوبی

کد پستی: 1461646447

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

240,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/23:

150,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام سهامی خاص به شماره ثبت 75442 و شناسه ملی 101012XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وصورتهای سودوزیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شماره شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله صادقیه شمالی، خیابان امیرکبیرشمالی، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک 451 ، طبقه سوم، واحد جنوبی کدپستی 146164XXXX تغییر یافت. پ 981112XXXX33734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین شدند: آقای امیرخلج اسعدی کد ملی 006697XXXX بسمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 ـ آقای داود خسروی کد ملی 413194XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی 101037XXXX8 ـ آقای نوبخت قره داغی کد ملی 153072XXXX بسمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی 101028XXXX1 ـ آقای میرعلی میرزاد لنگرودی کد ملی 270930XXXX بسمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101024XXXX0 ـ آقای سید مهدی چایی چی ملت شاهی کد ملی 005728XXXX بسمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی 103802XXXX6 ـ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ 980610XXXX17374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرشاد صباغ پور به شماره ملی 032145XXXX به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی 103802XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امیرخلج اسعدی به شماره ملی 006697XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای نوبخت قره داغی به شماره ملی 153072XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی 101028XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل ـ آقای داودخسروی به شماره ملی 413194XXXX به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی 101037XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای میرعلی میرزاد لنگرودی به شماره ملی 270930XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101024XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ـ امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات،قراردادهاوغیره باامضامتفق مدیرعامل ویکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضا متفق دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ 980516XXXX89852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980515XXXX86629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را طبق مفاد ماده 40 اساسنامه به شرح بندهای 1 - 3 - 6 - 14 و 17 به مدیر عامل تفویض نموده است: بند 1 - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند 3 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند 6 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه. بند 14 - تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان کارمزد و سود تضمین شده و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. بند 17 - طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش- فرجام- مصالحه- تعیین وکیل- سازش- ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد دعوی و استرداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل- تعیین مصدق و کارشناس- اقرار، خواه در ماهیت دعوی، در امری که کاملا قاطع دعوی باشد- دعوی خسارت- دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور- تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی پ 980312XXXX13341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت 206833 شناسه ملی 101024XXXX0 به نمایندگی مسعود وثوق دارای کد ملی 006526XXXX به سمت رییس هییت مدیره. شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت 227923 شناسه ملی 101026XXXX7 به نمایندگی امیرخلج اسعدی فرزند علی اکبر دارای کد ملی 006697XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت 239408 شناسه ملی 101028XXXX1 به نمایندگی نوبخت قره داغی فرزند غلامعلی دارای کد ملی 153072XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت 262445 شناسه ملی 101037XXXX8 به نمایندگی داود خسروی فرزند جعفر دارای کد ملی 413194XXXX به سمت عضو هییت مدیره. شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت 11875 شناسه ملی 103802XXXX6 به نمایندگی فرشاد صباغ پور فرزند غلامحسین دارای کد ملی 032145XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل(آقای نوبخت قره داغی) و یکی از اعضا هییت مدیره (آقایان مسعود وثوق یا امیر خلج اسعدی یا داودخسروی یا فرشاد صباغ پور) و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 970621XXXX98939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت 206833 به شناسه ملی 101024XXXX0 ـ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت 227923 به شناسه ملی 101026XXXX7 ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت 239408 به شناسه ملی 101028XXXX1 ـ شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت 262445 و شناسه ملی 101037XXXX8 ـ شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت 11875 و شناسه ملی 103802XXXX6 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970621XXXX70612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهبین 101003XXXX1 به سمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی داریا روش 103202XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید پ 970507XXXX66250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت 206833 شناسه ملی 101024XXXX0 به نمایندگی آقای مسعود وثوق دارای کد ملی 006526XXXX به سمت رییس هییت مدیره. شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت 227923 شناسه ملی 101026XXXX7 به نمایندگی آقای امیر خلج اسعدی دارای کد ملی 006697XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت 239408 شناسه ملی 101028XXXX1 به نمایندگی آقای نوبخت قره داغی دارای کد ملی 153072XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت 262445 شناسه ملی 101037XXXX8 به نمایندگی آقای داود خسروی دارای کد ملی 413194XXXX به سمت عضو هییت مدیره. شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت 11875 شناسه ملی 103802XXXX6 به نمایندگی فرشاد صباغ پوردارای کد ملی 032145XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت (لغایت 13/06/1397 ) انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل(آقای نوبخت قره داغی) و یکی از اعضا هییت مدیره (آقایان مسعود وثوق یا امیر خلج اسعدی یا داودخسروی یا فرشاد صباغ پور) و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 961019XXXX84398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به ش.م 101003XXXX1 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به ش.م 103202XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960605XXXX05676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره برخی از اختیارات موضوع ماده 40 اساسنامه خاصه بندهای 1 ـ 3 ـ 6 ـ 14 ـ 17 را به مدیرعامل تفویض نمود: بند 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند 3 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند 6 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه. بند 14 ـ تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان کارمزد و سود تضمین شده و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. بند 17 ـ طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ـ فرجام ـ مصالحه ـ تعیین وکیل ـ سازش ـ ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد دعوی و استرداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلیح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ـ تعیین مصدق و کارشناس ـ اقرار، خواه در ماهیت دعوی، در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت ـ دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ـ تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی. پ 960426XXXX49304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت 206833 شناسه ملی 101024XXXX0 به نمایندگی آقای مسعود وثوق فرزند احد دارای کد ملی 006526XXXX به سمت رییس هییت مدیره. ـ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت 227923 شناسه ملی 101026XXXX7 به نمایندگی آقای امیر خلج اسعدی کد ملی 006697XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت 239408 شناسه ملی 101028XXXX1 به نمایندگی آقای نوبخت قره داغی کد ملی 153072XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. ـ شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت 262445 شناسه ملی 101037XXXX8 به نمایندگی آقای سیدرسول احمدی فروشانی کد ملی 114051XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت 11875 شناسه ملی 103802XXXX6 به نمایندگی فرشاد صباغ پور کد ملی 032145XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل (آقای نوبخت قره داغی) و یکی از اعضا هییت مدیره (آقایان مسعود وثوق یا امیر خلج اسعدی یا سیدرسول احمدی فروشانی یا فرشاد صباغ پور) و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 950801XXXX99326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت 206833 به شناسه ملی 101024XXXX0 ـ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت 227923 به شناسه ملی 101026XXXX7 ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت 239408 به شناسه ملی 101028XXXX1 ـ شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت 262445 و شناسه ملی 101037XXXX8 ـ شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت 11875 و شناسه ملی 103802XXXX6 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 950801XXXX81719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شماره ملی 101031XXXX6 بسمت بازرس اصلی و غلامرضا جعفری نایینی دارای کد ملی 005105XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950506XXXX91600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101024XXXX0 شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی 101026XXXX7 شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی 101028XXXX1 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ 950401XXXX29444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، جاده مخصوص کرج، نرسیده به شهرک اکباتان، جنب خیابان بیمه 4 دارای کدپستی 139375XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101024XXXX0 به نمایندگی آقای مسعود وثوق دارای کد ملی 006526XXXX به سمت رییس هییت مدیره.شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی 101026XXXX7 به نمایندگی آقای امیر خلج اسعدی دارای کد ملی 006697XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره.شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی 101028XXXX1 به نمایندگی آقای نوبخت قره داغی دارای کد ملی 153072XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل (آقای نوبخت قره داغی) و یکی از اعضا هییت مدیره (آقایان مسعود وثوق یا امیر خلج اسعدی)و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950401XXXX60203 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19 11 1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 24XXXXXXXX00 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 85XXXXXXXX0 ریال و آورده نقدی به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال طبق گواهی بانکی شماره 194 مورخ 27 12 1394 بانک ملت شعبه زامیاد افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 950308XXXX53828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش.م 101019XXXX7 و شرکت سازه و ساختمان ایرانیان ش.م 101028XXXX0 و شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو ش.م 101010XXXX6 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 940812XXXX11346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود وثوق ک.م 006526XXXX نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و امیر خلج اسعدی ک.م 006697XXXX نماینده شرکت سازه و ساختمان ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره نوبخت قره داغی ک.م 153072XXXX نماینده شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو به شناسه ملی 101010XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک،سفته،برات،قراردادهاوغیره باامضامتفق مدیرعامل ویکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضا متفق دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ 940812XXXX13730 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 تصویب شد موسسه حسابرسی رهبین ( شناسه ملی 101003XXXX1 )به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت ( شناسه ملی 101001XXXX0 ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940603XXXX09618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـبزرگراه اشرفی اصفهانی ـ نبش پیامبر شرقی ـ طبقه چهارم وپنجم پلاک 70 کدپستی 147368XXXX تغییر یافت پ 940517XXXX27397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حاجی کاظم لواسانی ک.م 005991XXXX نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش ملی 101019XXXX7 بسمت رییس هییت مدیره و آقای امیر خلج اسعدی ک.م 006697XXXX نماینده شرکت سازه وساختمان ایرانیان ش ملی 101028XXXX0 بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نوبخت قره داغی ک.م 153072XXXX نماینده شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو ش ملی 101010XXXX6 بسمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل و آقای علی مقدم فر ک.م 126168XXXX نماینده شرکت لیزینگ ایرانیان ش ملی 101023XXXX8 بسمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود وثوق ش ملی 006526XXXX نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ش ملی 101026XXXX5 بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند _ کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادهاوغیره باامضامتفق مدیرعامل ویکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضا متفق دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ 940423XXXX34257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش.م 101019XXXX7 و شرکت سازه وساختمان ایرانیان 101028XXXX0 و شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو ش.م 101010XXXX6 و شرکت لیزینگ ایرانیان ش.م 101023XXXX8 و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ش.م 101026XXXX5 پ 940423XXXX58968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1393 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/93 سرمایه شرکت از مبلغ 25XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX00 ریال منقسم به 15000000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و اندوخته طرح توسعه افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940216XXXX17141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مقدم فر ک.م 126168XXXX به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان جایگزین آقای حمیدرضا رستگار و آقای مسعود وثوق ک.م 006526XXXX به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان جایگزین آقای مهرداد امینیان برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی حاجی کاظم لواسانی کد ملی 005991XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و آقای نوبخت قره داغی کد ملی 153072XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی 101027XXXX6 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای امیر خلج اسعدی کد ملی 006697XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی مقدم فر کد ملی 126168XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی 101023XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود وثوق کد ملی 006526XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است. هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده 40 اساسنامه به شرح بندهای 17 ، 14 ، 6 ، 3 ، 1 را به مدیرعامل تفویض نمود. پ 930825XXXX29119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 به نمایندگی علی حاجی کاظم لواسانی به شماره ملی 005991XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX3 به نمایندگی امیرخلج اسعدی به شماره ملی 006697XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی 101027XXXX6 به نمایندگی نوبخت قره داغی به شماره ملی 153072XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 به نمایندگی حمیدرضا رستگار به شماره ملی 005592XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی 101023XXXX8 به نمایندگی مهرداد امینیان به شماره ملی 045212XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است هییت مدیره اختیارات خود در ماده 40 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: وصول مطالبات، پرداخت دیون شرکت و تامین منابع مالی مورد نیاز (بندهای 6 و 14 ) ـ ترفیع و عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنان (بند 3 ) ـ پاسخگویی و تعامل با کلیه مراجع قانونی و ادارات و سازمانهای ذیربط جهت پیگیری و انجام امور شرکت (بند 1 ) ـ اقامه دعوی و دفاع از حقوق شرکت در کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح (بند 17 ) پ 930529XXXX49365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی 045300XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX3 شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی 101027XXXX6 شرکت لیزینگ ایرانیان با شناسه ملی 101023XXXX8 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی 101026XXXX5 پ 930521XXXX91763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی حاجی کاظم لواسانی به شماره ملی 005991XXXX به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر خلج اسعدی به شماره ملی 006697XXXX به نمایندگی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نوبخت قره داغی به شماره ملی 153072XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی 101027XXXX6 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای مهرداد امینیان به شماره ملی 045212XXXX به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی 101023XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا رستگار به شماره ملی 005592XXXX به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1751981 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید با 62 ماده و 4 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 1738422 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/02:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی 004931XXXX به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1690001 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/26:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/91 علیرضا فاطمی به ک م 275352XXXX بجای مجید باواخانی به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایرانیان به ش م 101023XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و بقیه در سمتهای خود ابقا شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1631181 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ 27/10/91 شرکت مزبور که در تاریخ 6/12/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م 101001XXXX0 به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م 004931XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به ش م 101027XXXX6 به نمایندگی نوبخت قره داغی به ک م 153072XXXX و شرکت لیزینگ ایرانیان به ش م 101023XXXX8 به نمایندگی مجید باواخانی به ک م 337978XXXX به جای سعید سوادکوهی و مجید باواخانی برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین ماده 36 اساسنامه اصلاح و سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/91 ابراهیم غلامی به ک م 043974XXXX به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رییس هییت مدیره و مجید باواخانی به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و نوبخت قره داغی به نمایندگی شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به سمت مدیر عامل و امیر خلج اسعدی به ک م 006697XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت و سرمایه گذاری ایرانیان به ش م 101028XXXX3 و حمیدرضا رستگار به ک م 005592XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به ش م 101026XXXX5 به سمت اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1621763 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 119825 مورخ 2/7/91 نام شرکت به شرح فوق صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/21:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/4/91 سعید سوادکوهی به کد ملی 222907XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مجید باواخانی به کد ملی 337978XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و نوبخت قره داغی به کد ملی 153072XXXX به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و امیر خلج اسعدی به کد ملی 006697XXXX به نمایندگی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و حسین ملکی طهرانی به کد ملی 003929XXXX به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/21:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/5/91 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی 101026XXXX5 ، شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX3 ، سعید سوادکوهی به کد ملی 222907XXXX ، مجید باواخانی به کد ملی 337978XXXX . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 24/11/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. موسسه شاهدان به شماره ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس اصلی و غلام گودرزی به شماره ملی 413040XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/10/89 شرکت مزبور که در تاریخ 13/10/89 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/89 به تصویب رسید. موسسه شاهدان به شناسه ملی 101022XXXX5 به سمت بازرس اصلی و غلام گودرزی به کد ملی 413040XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 16/5/89 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه شاهدان به سمت بازرس اصلی و غلام گودرزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سعید اهرابیان به سمت رییس هییت مدیره و محمود نیک نفس بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حسین بری نوبر بسمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای اصلی هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/12/88 واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/88 به تصویب رسید. موسسه شاهدان به سمت بازرس اصلی و غلام گودرزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی