اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17083

شناسه ملی: 10530292843

تاریخ ثبت: 1383/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: به محل جدید واقع در شیراز خیابان ایمانی شمالی کوچه 28 الف 1 ساختمان آپادانا

کد پستی: 7186648485

تاریخ تاسیس: 1383/12/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب زارع اسدآبادی کد ملی 503991XXXX و آقای محمد امین دبیری منش کد ملی 229194XXXX و خانم راضیه خوبیاری کد ملی 230027XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای محسن زارعی کد ملی 229809XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی معصومی پور کد ملی 229129XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه سبحان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970802XXXX73154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد امین دبیری منش کد ملی 229194XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه خوبیاری کد ملی 230027XXXX به سمت نایب رییس و آقای حبیب زارع اسدآبادی کد ملی 503991XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970802XXXX79129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب زارع اسد آبادی و محمد امین دبیری منش و خانم راضیه خوبیاری به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محسن زارعی به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی معصومی پور بازرس علی البدل با همان آدرس مندرج در پرونده برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه سبحان چاپ شیراز کماکان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950513XXXX05360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب زارع اسدآبادی بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدامین دبیری منش بسمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه خوبیاری بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. ش 950513XXXX03347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/01:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب زارع اسدآبادی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد امین دبیری منش بسمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه خوبیاری بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر است. ش 434360XXXX780154XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/01:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای محمد امین دبیری منش و آقای حبیب زارع اسدآبادی و خانم راضیه خوبیاری برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای محسن زارعی بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی معصومی پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 434360XXXX780154XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به محل جدید واقع در شیراز خیابان ایمانی شمالی کوچه 28 الف 1 ساختمان آپادانا کدپستی 718664XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ش 434360XXXX780154XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/15:

شرکت ایستا سازان آپادانا( سهامی خاص) در تاریخ 23/12/83 ذیل شماره 17083 در این اداره ثبت و در تاریخ 15/1/84 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهار نامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نیم نگاه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: طراحی - محاسبه نظارت و اجرا پروژههای ساختمانی و تاسیس اتی راه سازی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی و تقسیم و 35 % درصد آن بموجب گواهی 1964 مورخ 19/11/83 بحساب جاری 79/3516 شرکت نزد بانک سپه شعبه ملاصدرا شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز- کوی زهرا 35 متری آپادانا روبروی مخابرات فیاض بخش کد پستی 13546 - 71537/4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای مجتبی ماه بخش به سمت رییس هییت مدیره و آقای امید فرهنگیان نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد هاشمی شیرازی مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند اسناد اوراق بهادار بانکی با امضا سه نفر از مدیران متفقا همراه با مهر شرکت نامه های اداری با امضا هر کدام از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت:خانم زرین فالیزی به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا پیروز بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی