اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17056

شناسه ملی: 10260379827

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 31 نفر

کد پستی: 8173653541

آدرس: در شهرستان اصفهان به بخش مرکزی شهر اصفهان محله نظر شرقی ، خیابان توحید ، بن بست شایان 47 پلاک 11 ساختمان سلیمان طبقه پنجم واحد 14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/03:

476,410,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان اصفهان به بخش مرکزی شهر اصفهان محله نظر شرقی، خیابان توحید، بن بست شایان ( 47 ) پلاک 11 ساختمان سلیمان طبقه پنجم واحد 14 کدپستی 817365XXXX تغییر یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح شد. ش 971202XXXX54946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/02/1397 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه 101003XXXX1 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز مالی سال 96 به تصویب رسید. ش 970705XXXX46620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عزیزاللهی به شماره ملی 005791XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین نوذری به شماره ملی 526977XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کامران علی عبدالحسین شاه کدفرگیر 92105659 به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101020XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره آقای علی امیدوار فرزند هوشنگ به شماره ملی 503976XXXX خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 17/2/98 انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی وغیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970705XXXX51449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی وزیری به شماره ملی 259419XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره 76396 و شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره آقای مرتضی متولی به شماره ملی 214210XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 132563 و شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای کامران علی عبدالحسین شاه کدفرگیر 92105659 به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 159108 و شناسه ملی 101020XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره آقای علی امیدوار فرزند هوشنگ به شماره ملی 503976XXXX خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 17/2/97 انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی وغیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 960723XXXX86888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیر مصطفی اعرابی پور به شماره ملی 006785XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم(سهامی عام)ثبت شده به شماره 76396 و شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره، آقای مرتضی متولی به شماره ملی 214210XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 132563 و شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کامران علی عبدالحسین شاه فرزند علی به شماره فراگیر 92105659 به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 159108 و شناسه ملی 101020XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی امیدوار به شماره ملی 503976XXXX (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مدیرعامل مجری هییت مدیره می باشد. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960602XXXX32597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره 76396 و شناسه ملی 101012XXXX1 ، شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 159108 و شناسه ملی 101020XXXX4 و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 132563 و شناسه ملی 101017XXXX5 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ثبت شده به شماره 14187 و شناسه ملی 108616XXXX5 به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ثبت شده به شماره 8977 و شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960505XXXX68997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پردازایران مشهود ثبت شده به شماره 14187 و شناسه ملی 108616XXXX5 5 به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ثبت شده به شماره 8977 و شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی 1394 تصویب شد. ش 950824XXXX56570 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی وزیری فرزند حبیب اله به شماره ملی 259419XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، ثبت شده به شماره 76396 و شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی متولی فرزند حبیب به شماره ملی 214210XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 132563 و شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه سلیمانی باپاکمانی فرزند محمود به شماره ملی 459208XXXX به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره 159108 و شناسه ملی 101020XXXX4 به جای آقای سعید طاهونچی گل خطمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی امیدوار فرزند هوشنگ به شماره ملی 503976XXXX خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 20/02/1396 انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متففا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950824XXXX62383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی وزیری فرزند حبیب اله به شماره ملی 259419XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، ثبت شده به شماره 76396 و شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی متولی فرزند حبیب به شماره ملی 214210XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 132563 و شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه سلیمانی باپاکمانی فرزند محمود به شماره ملی 459208XXXX به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره 159108 و شناسه ملی 101020XXXX4 به جای آقای سعید طاهونچی گل خطمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی امیدوار فرزند هوشنگ به شماره ملی 503976XXXX خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 20/02/1396 انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متففا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950824XXXX62383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پردازایران مشهود ثبت شده به شماره 14187 و شناسه ملی 108616XXXX5 5 به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ثبت شده به شماره 8977 و شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی 1394 تصویب شد. ش 950824XXXX56570 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1394 آقای علی وزیری به شماره ملی 259419XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم سهامی عام شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره وآقای سعید طاهونچی گل خطمی شماره ملی 094287XXXX به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص شناسه ملی 101020XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی متولی شماره ملی 214210XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی سهامی خاص شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره وآقای علی امیدوار شماره ملی 503976XXXX به سمت مدیرعامل خارج اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متففا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 940631XXXX05153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/02/1394 شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) شناسه ملی 101012XXXX1 وشرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) شناسه ملی 101020XXXX4 وشرکت همکاران سیستم طرحهای عمومی (سهامی خاص) شناسه ملی 101017XXXX5 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی 102601XXXX5 به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی 108400XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.تراز مالی سال 93 به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940631XXXX45523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/2/1393 موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی 102601XXXX5 به سمت بازرس اصلی و حسابرس و مجید رضا رضازاده به شماره ملی 128554XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال 92 به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930627XXXX57522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1393 آقای علی وزیری به شماره ملی 259419XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شناسه ملی 101012XXXX1 به سمت رییس هییت مدیر و آقای سعید طاهونچی گل خطمی به شماره ملی 094287XXXX به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101020XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی متولی به شماره ملی 214210XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی 101017XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی امیدوار به شماره ملی 503976XXXX خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره (تا تاریخ 13/2/1394 ) انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مدیر مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 930627XXXX92264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 13/2 و 1/4/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 همکاران سیستم به نمایندگی محمد عزیز الهی کد ملی 005791XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی سعید طاهونچی گل ختمی کد ملی 094287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و الهه غریبی ورزقانی کد ملی 005938XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و علی امیدوار کد ملی 503976XXXX به سمت مدیر عامل خارج از اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 موسسه حسابرسی متین خردمند کد ملی 102601XXXX5 و مجید رضا زاده کد ملی 128554XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید؛ تراز مالی 1391 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/5/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117316XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 13/2 و 1/4/1392 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 همکاران سیستم به نمایندگی محمد عزیزالهی به کد ملی 005791XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی سعید طاهونچی گل ختمی به کد ملی 094287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و الهه غریبی ورزقانی با کد ملی 005938XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و علی امیدوار به کد ملی 503976XXXX به سمت مدیر عامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. 2 موسسه حسابرسی متین خردمند با کد ملی 102601XXXX5 و مجید رضازاده با کد ملی 128554XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1391 تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/5/92 تکمیل گردید. ش 1693467 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 3/3 و 10/4/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد عزیزاللهی به نمایندگی شرکت همکاران سیستم به کد ملی 005791XXXX و کدپستی 891769XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمدحسین جوکار به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به کد ملی 443312XXXX و کدپستی 891784XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره محمدرضا ضیا ظریفی با کد ملی 270930XXXX کدپستی 195173XXXX بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و علی وزیری به نمایندگی شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به کد ملی 259419XXXX و کدپستی 143373XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند با کد ملی 102601XXXX5 و کدپستی 816867XXXX به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مجید رضازاده با کد ملی 128554XXXX و کدپستی 188686XXXX3 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی 1390 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/5/91 تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/4/90 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت همکاران سیستم سهامی عام ب شناسه ملی 101012XXXX01 به نمایندگی محمدرضا ضیا ظریفی به کد ملی 270930XXXX و کدپستی 161369XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم ب شناسه ملی 101020XXXX4 به نمایندگی علیرضا انگوتی گلنگدری به کد ملی 153099XXXX و کدپستی 163863XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی خاص به شناسه ملی 101017XXXX5 به نمایندگی محمدحسین جوکار به کد ملی 443312XXXX و کدپستی 891784XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 15/5/1390 تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقای ایرج نورپرور از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا نمودند و خانم خاطره سپهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. 2 ـ آقای محمدرضا ضیا ظریفی به شماره ملی 270930XXXX و کدپستی 161369XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم به سمت رییس هییت مدیره و خانم خاطره سپهری به شماره ملی 206302XXXX و کدپستی 141193XXXX به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدحسین جوکار به شماره ملی 443312XXXX و کدپستی 891784XXXX به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بلوار توحیدشمالی ـ ساختمان سلیمان ـ طبقه ششم ـ واحد 16 ـ کدپستی 817365XXXX انتقال یافت و ماده 5 اساسنامه اصلاح شد امضای ذیل ثبت در تاریخ 10/11/89 تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات شماره 7379 ث مورخ 19/5/89 در بند 2 آگهی نام رییس هییت مدیره آقای محمدرضا ضیا ظریفی صحیح می باشد که مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/19:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/4/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقای محمدحسین جوکار به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به جای آقای محسن طلایی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. 2 آقای محمدرضا ظریفی به شماره ملی 270930XXXX و کدپستی 161369XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم خاطره سپهری به شماره ملی 206302XXXX و کدپستی 141193XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین جوکار به شماره ملی 443312XXXX و کدپستی 891784XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج نورپرور به شماره ملی 128675XXXX و کدپستی 816863XXXX خارج از اعضا عضو هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 19/5/89 تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/10:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 6/4 و 9/3/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 شرکت همکاران سیستم به نمایندگی آقای محمدرضا ضیا ظریفی و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی آقای محسن طلایی و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به نمایندگی خانم خاطره سپهری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید امیرحسین ابطحی نایینی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 هییت مدیره از بین خود آقای محمدرضا ضیاظریفی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای محسن طلایی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایرج نورپور خارج از اعضا را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. ترازنامه سال مالی 87 به تصویب رسید؛ امضای ذیل در تاریخ 10/4/88 تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 ) هییت مدیره از بین خود آقای مهدی حجت انصاری به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم را بسمت رییس هییت مدیره، آقای محسن طلایی به نمایندگی از شرکت مدیریت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم را بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم خاطره سپهری به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای همکاران سیستم به سمت عضو هییت مدیره آقای ایرج نورپرور خارج از سهامداران را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و با مهرشرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. امضای ذیل ثبت درتاریخ 13/4/87 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/24:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/3 و 18/5/1386 سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده بمبلغ 000/410/476 ریال و از طریق واریز نقدی بمبلغ 000/590/213 ریال و کلاً از مبلغ ده میلیون ریال بمبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده شش اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد سرمایه مبلغ 000/000/700 ریال نقدی است که به 000/700 سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است و مبلغ افزایش و از طریق واریز نقدی بموجب گواهی های شماره 508 14/5/1386 و 793 13/5/1386 و 794 13/5/1386 بانک ملی شعبه جلفا اصفهان بحساب شرکت واریز شده است. رییس ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/2/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - شرکتهای همکاران سیستم سهامی عام به نمایندگی محمد رضا ضیاظریفی، اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی داود خورشیدی، همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به نمایندگی شهیاد شرقی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز، امیر حسین ابطحی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره از بین خود محمدرضا ضیاظریفی را به سمت رییس هییت مدیره، داود خورشیدی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و ایرج نورپرور خارج از اعضا را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 3 - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 4 - تراز سال 84 تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/7/84 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/23:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 11/3/84 تغییرات زیر در شرکت نامبرد به عمل آمده است: 1 - شرکت همکاران سیستم به نمایندگی الهیار طالقانی، شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی داوود خورشیدی، شرکت همکاران سیتسم مدیریت طرحهای عمومی به نمایندگی مظفر ناصر پیله رود به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و سید امیرحسین ابطحی نایینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود الهیار طالقانی را به سمت رییس و داوود خورشیدی را به سمت نایب رییس ( هییت مدیره) و ایرج نورپرور خارج از اعضا را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. 4 - ترازنامه سال 83 تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24 و 25/11/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - شرکت همکاران سیستم به نمایندگی آقای الهیار طالقانی، شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی آقای مهدی انوشه شرکت همکاران سیستم مدیریت طراحهای عمومی به نمایندگی آقای سید احمد غرور نخجوانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای الهیار طالقانی را به سمت رییس آقای مهدی انوشه را به سمت نایب رییس (هییت مدیره) و و آقای ایرج نورپرور خارج از اعضا را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 30/3/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. شرکت همکاران سیستم به نمایندگی مهدی انوشه شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به نمایندگی آقای مهدی حجت انصاری شرکت مهندسی امور مشتری همکاران سیستم به نمایندگی آقای سید احمد غروی نخجوانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و سید امیر حسن ابطحی نایینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. هییت مدیره از بین خود آقای مهدی حجت انصاری را به سمت رییس مهدی انوشه را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایرج نورپرور خارج از اعضا را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است تراز سال 82 تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 29/4/1382 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - شرکت همکاران سیستم به نمایندگی آقای مهدی حجت انصاری شرکت پشتیبانی نرم افزار همکاران پناه به نمایندگی آقای مهدی انوشه و شرکت همکاران سیستم پناه غرب به نمایندگی آقای سید احمد غروی نخجوانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و آقای مهدی انصاریان و خانم شهناز خورسندی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای مهدی حجت انصاری را به سمت رییس و آقای سید احمد غروی نخجوانی را به سمت نایب رییس (هییت مدیره) و آقای مهدی انوشه را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 3 - روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. تراز سال 81 شرکت تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی