اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4038

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 17/10/85 تغییرات زیر به عمل آمده است. آقایان علی تارنگ و یوسف رسولی و یاشار آروین به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال آقای توفیق روشنگر به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر آبید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 17/10/85 آقای علی تارنگ به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای یاشار آروین به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای یوسف رسولی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی