اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 49969

شناسه ملی: 14008162931

تاریخ ثبت: 1397/12/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 7183784915

آدرس: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز ، عفیف آباد ، خیابان عفیف اباد ک 3 ، کوچه 1/1 عفیف آباد 2/3 عفیف آباد ، کوچه 3 عفیف آباد ، پلاک 116 ، ساختمان یاس ، طبقه اول ، واحد 3

تاریخ تاسیس: 1397/12/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/03:

1,000,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/05/1398 ونامه شماره 04/51/1398 مورخ 15/05/98 صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 10500000 ریال به مبلغ 10002XXXX0 ریال به 3334 سهم 300000 ریالی با نام عادی از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و مبلغ 989700000 ریال به حساب 2411 . 211 . 4310142 . 1 نزد بانک توسعه تعاون به موجب گواهی بانکی به شماره 125/98/2411 مورخه 10/05/1398 واریز گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - روزنامه کثیرالانتشارطلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980708XXXX87849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1398 بموجب مجوز شماره 115196/98 ـ 27/6/98 اداره تعاون شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با توجه به استعفای عضو اصلی خانم رحیمه اسماعیلی و جایگزینی عضو علی البدل به جای ایشان لذا خانم فاطمه اسماعیلی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره انتخاب گردید ش 980702XXXX54977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

تاسیس شرکت تعاونی سرو صنعت جیحون درتاریخ 01/12/1397 به شماره ثبت 49969 به شناسه ملی 140081XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: •ارایه خدمات پشتیبانی اداری ـ مالی: •انجام پروژه های تاسیساتی و تامین و نگهداری. •تامین نیروی انسانی. •تنظیفات، فضای سبز و تامین نیروی انسانی مجرب، نامه رسانی، آبدارخانه و پاسخگویی به تلفن •تعمیر، نگهداری و تامین وسایل موتوری و نقلیه اعم از باری، سواری، با راننده و بدون راننده. •تعمیر و نگهداری وسایل اداری و تجهیزات خدمات فنی، مخابراتی و ارتباطی و امور تاسیساتی برودتی و حرارتی •امور آشپزخانه و رستوران: تهیه و توزیع غذا و اداره رستوران و بوفه. با رعایت قوانین جاری کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، عفیف آباد، خیابان عفیف اباد ک 3 ، کوچه 1/1 عفیف آباد ( 2/3 عفیف آباد )، کوچه 3 عفیف آباد، پلاک ـ 116 ، ساختمان یاس، طبقه اول، واحد 3 کدپستی 718378XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 10500000 ریال است که به 35 سهم 300000 ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ 3500000 ریال آن نقداً به موجب نامه شماره 199/97/2411 مورخ 12/10/97 بانک توسعه تعاون شعبه حافظ شیراز توسط اعضا پرداخت و مبلغ 7000000 ریال آن در تعهد اعضا میباشد. اولین مدیران: خانم پریسا اسماعیلی تزنگی به شماره ملی 228019XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای امراله اسماعیلی تزنگی به شماره ملی 514982XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم فاطمه اسماعیلی تزنگی به شماره ملی 514992XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای محمدمهدی اسماعیلی تزنگی به شماره ملی 514995XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم رحیمه اسماعیلی تزنگی به شماره ملی 514985XXXX و به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا ثابت آقای محمدمهدی اسماعیلی تزنگی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) باتفاق آقای امراله اسماعیلی تزنگی (نایب رییس هییت مدیره)با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدمهدی اسماعیلی تزنگی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: آقای محمد قدرتی تزنگی به شماره ملی 514991XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا عدالتی تزنگی به شماره ملی 229817XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971201XXXX91529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی