اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4560

شناسه ملی: 14006709047

تاریخ ثبت: 1396/01/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: خوزستان شهر ایذه حافظ شمالی کوچه درخشان 12 شرقی خیابان حافظ شمالی پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/01/27

کد پستی: 6391858341

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/27:

تاسیس شرکت تعاونی آرین نوشین آنزان درتاریخ 27/01/1396 به شماره ثبت 4560 به شناسه ملی 140067XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بسته بندی مواد غذایی.پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر ایذه ـ حافظ شمالی ـ کوچه درخشان 12 شرقی ـ خیابان حافظ شمالی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 639185XXXX سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به بیست ویک سهم پانصد هزار ریالی که تعداد بیست و یک سهم آن بانام می باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1415 ـ 2007 مورخ 25/12/1395 نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است سجاد مرادی به شماره ملی 183005XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره.مصطفی مرادی به شماره ملی 183046XXXX به سمت عضو علی البدل.مریم مرادی اشکفتی به شماره ملی 183049XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. سمیه مرادی به شماره ملی 184021XXXX به سمت رییس هییت مدیره.محسن مرادی به شماره ملی 184178XXXX به سمت عضو علی البدل.برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سارا مرادی به شماره ملی 184189XXXX به سمت بازرس اصلی و ماه بگم مرادی به شماره ملی 184029XXXX به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960127XXXX48683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی