اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 9274

شناسه ملی: 10240118116

تاریخ ثبت: 1389/07/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/14

آدرس: 1 3 استان اردبیل ، شهر اردبیل خ پاسداران کوچه سیدآباد پ 472

کد پستی: 5613793445

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/7/1389 تحت شماره 9274 و شناسه ملی 102401XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 14/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: 1 . اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، 2 . اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی، 3 . تودیع وجوه بحساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون، 4 . مشارکت بااشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها، 5 . سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی، 6 . مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقا سطح تولید و خدمات، 7 . انجام فعالیتهای زمین شناسی بعد از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اردبیل، شهر اردبیل خ پاسداران کوچه سیدآباد پ 472 کدپستی 561379XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/700 ریال منقسم به 70 سهم 000/10 ریالی که تعداد 70 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ 6/2/1389 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اردبیل پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای فیاض صدری علی بابالو بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم زهرا حسینی خشه حیران بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای صادق جعفری مجنده بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 ـ 5 ـ خانم فریبا پناه زاده قزلقیه بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ خانم فریبا پناه زاده قزلقیه بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار باامضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره زهرا حسینی خشه حیران نایب رییس هییت مدیره باتفاق فریبا پناه زاده قزلقیه مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضای فریبا پناه زاده قزلقیه مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم زهرا رمضانی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم مریم تیموری پیر اقوم به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت های واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی