اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3437

شناسه ملی: 10980005078

تاریخ ثبت: 1389/03/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: مسجد سلیمان نمره 8 جنب مدرسه شیخ طوسی منزل قنبری

کد پستی: 4431764918

تاریخ تاسیس: 1389/03/31

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا قنبری به شماره ملی 197164XXXX و احمدرضا قنبری به شماره ملی 197151XXXX و سهیلا قنبری به شماره ملی 197148XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. فرشید کیانی به شماره ملی 197230XXXX به سمت بازرس اصلی و خالق ایلبگی دهکردی به شماره ملی 197168XXXX به سمت علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 940604XXXX72771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: غلامرضا قنبری به شماره ملی 197164XXXX به سمت مدیرعامل و احمدرضا قنبری به شماره ملی 197151XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سهیلا قنبری به شماره ملی 197148XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور (چک سفته بروات ) و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 940604XXXX78151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صنعتی ـ خدماتی ـ امور آشپزخانه و رستوران تعمیر ونگهداری ساختمان و ماشین آلات ـ خدمات عمومی تلفنچی، تنظیفات امور آبدارخانه و پیشخدمتی ـ نگهدار ی و خدمات فضای سبز ـ اجاره ماشین آلات سبک وسنگین ـ ایاب و ذهاب کارکنان فنی ـ تاسیساتی ـ ساخت ساختمانها اعم از چوبی و سنگی ـ آجری و بتنی ـ کلیه پروژه های اجرایی ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها. ش 940604XXXX07924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/26:

در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود. 1 نام شرکت: تلاشگران هم جوار زاگرس ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: طبق ماده 2 اساسنامه انجام کلیه پروژه های اجرایی: فنی ساختمانی خدماتی تاسیس اتی تونل زنی بتن ریزی قالب بندی دیوارچینی آلماتوربندی برقکاری فشار قوی و ضعیف پایه کوبی بلوار زنی ایجاد فضای سبز رنگ آمیزی تیرچه بلوک آشپزی تهیه و توزیع ظروف یکبار مصرف اسکلت فلزی جوشکاری کانال کشی زه کشی پل سازی نصب و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف خاک برداری و خاک ریزی راه سازی و آسفالت معابر سندپلاست پای پینگ خدمات پشتیبانی عمرانی کشاورزی دامپروری معماری 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 درصد سرمایه شرکت نقدی و مابقی تعهدی است. 4 مرکز اصلی شرکت: مسجد سلیمان نمره 8 جنب مدرسه شیخ طوسی منزل قنبری کدپستی : 443176XXXX 5 مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 7 اعضای هییت مدیره عبارتند از: غلامرضا قنبری مدیر عامل احمدرضا قنبری رییس هییت مدیره سهیلا قنبری نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور «چک، سفته، بروات، قراردادها» با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 بازرسین عبارتند از: پوران فتحی شهنی بازرس اصلی خالق ایل بیگی دهکردی بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 10 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی