اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 589

شناسه ملی: 14000177293

تاریخ ثبت: 1390/12/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/12/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت بهداشتی درمانی سلامت گستر دلفان (سهامی خاص) که در مورخه 16/12/90 تحت شماره 589 و شناسه ملی 140001XXXX3 در ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده از لحاظ امضا ذیل اوراق و دفاتر تکمیل گردید که جهت اطلاع عموم و در درج روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: شرکت بهداشتی درمانی سلامت گستر دلفان 2 ـ محل شرکت: نورآباد ـ لرستان ـ خیابان کشاورز، پشت شهرداری، کوچه لاله 2 3 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع لوازم و تجهیزات پزشکی، خدماتی، بهداشتی درمانی، آزمایشگاه، زایشگاه، اورژانس و 115 ... 4 ـ سرمایه شرکت: به مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که برابر گواهی 129/7261 ـ 25/11/90 بانک رفاه کارگران مبلغ 500000 ریال به حساب جاری 31628254 به نام شرکت واریز و باقیمانده در تعهد اعضا می باشد. 5 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای سعید عزیزی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای سیدحسن اولیایی به سمت نایب رییس و خانم مریم احمدپور جعفرآبادی عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره (سعید عزیزی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای مرتضی قربانی مورینه به عنوان بازرس اصلی و آقای ایوب ولیپور علی آباد به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی