اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3846

شناسه ملی: 10980117204

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/08:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/5/93 که طی نامه وارده 9374 مورخ 29/5/93 ارسال گردید. اعضای هییت مدیره عبارتند از: ایوب ساغری مدیر عامل، محسن جانکی رییس هییت مدیره، عامر فاضلی نایب رییس هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با محسن جانکی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محسن خلقتی بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین و انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی انتخاب شد. کلیه اعضا هییت مدیره و مدیر عامل و بازرس اقرار و تعهد نمودند که دارای سابقه سو پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مدرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 و 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده اند. ش 300980XXXX146290XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی وعادی بطورفوق العاده وهییت مدیره مورخ 4/1/91 که طی نامه وارده بشماره 1956 مورخ 5/2/91 ارسال گردیداعضای هییت مدیره عبارتنداز: ایوب ساغری به سمت مدیرعامل،محسن جانکی رییس هییت مدیره وعامرفاضلی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.حق امضااوراق مالی واسنادرسمی وقراردادها باامضای محسن جانکی(رییس هییت مدیره) همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد. بازرس اصلی محسن خلقتی وبازرس علی البدل حمیدبرون برای یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه نورخوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/07/90 که طی نامه وارده بشماره 15848 مورخ 30/7/90 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای ایوب ساغری بسمت مدیرعامل، آقای موسی عیسوند شمس بسمت رییس هییت مدیره و آقای عامر فاضلی بسمت نایب رییس هییت مدیره که همگی برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا موسی عیسوند شمس رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. بازرس اصلی آقای عیسی نعمت زاده و بازرس علی البدل فردوس ذبیحی برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/5/90 که طی نامه وارده بشماره 10701 مورخ 26/5/90 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای سیاوش طاوسی (مدیرعامل) و آقای موسی عیسوند شمس (رییس هییت مدیره) آقای علی اصغر آشورزاده (نایب رییس هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. و حق امضا اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و همچنین مکاتبات اداری و مالی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بازرس اصلی عیسی نعمت زاده بازرس علی البدل فردوس ذبیحی برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی