اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 323845

شناسه ملی: 10103642486

تاریخ ثبت: 1387/03/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 55 نفر

کد پستی: 1939786742

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله درب دوم بلوار کاوه کوچه لاله پلاک 11 طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1387/03/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/28:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/20:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/03/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی علی جانی به ش م 005449XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره مازیار همدانی به ش م 005727XXXX به سمت رییس هییت مدیره (خارج ازشرکا) سیدابراهیم مسرت به ش م 206079XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) علیرضا رنگین کمان به ش م 387440XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) حمید شهریاری به ش م 068025XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) کامبیزنجات به ش م 005462XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) فاطمه فرح زادی به ش م 006266XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) علیرضارستمی کویخ به ش م 200159XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) پویا سلطانی به ش م 006425XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود واوراق عادی واداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981128XXXX86662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 19 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله درب دوم، بلوار کاوه، کوچه لاله، پلاک 11 ، طبقه دوم کدپستی: 193978XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981128XXXX49608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، درب دوم، بلوار کاوه، کوچه لاله، پلاک 11 ، طبقه اول کدپستی 193978XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مینا طالبیان منفرد با کد ملی 001019XXXX با واریز مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در گروه شرکا شرکت وارد شدند. سرمایه اولیه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه و ورود شریک جدید: رضا هدایت فرد به کد ملی 006133XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مهدی علی جانی به کد ملی 005449XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مینا طالبیان منفردبه کد ملی 001019XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه پ 970828XXXX13555 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مازیار همدانی به کد ملی 005727XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره(خارج از شرکا)مهدی علی جانی به کد ملی 005449XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره سیدابراهیم مسرت به کد ملی 206079XXXX و علیرضا ضرغامی طهران به کد ملی 006240XXXX و شهریار رخگربه کد ملی 003910XXXX و علیرضا رنگین کمان به کد ملی 387440XXXX و حمید شهریاری به کد ملی 068025XXXX و کامبیزنجات به کد ملی 005462XXXX و فاطمه فرحزادی به کد ملی 006266XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل: چک - سفته- بروات ـ قراردادها عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970828XXXX53437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضاهدایت فردبه کد ملی 006133XXXX با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند و دیگر هیچ مسیولیت و سمتی در شرکت ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ 1500000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه و خروج شریک: مهدی علی جانی به کد ملی 005449XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مینا طالبیان منفرد به کد ملی 001019XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره از 10 نفر به 9 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970830XXXX41866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 11 نفر به 10 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ 970508XXXX03398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضاهدایت فرد به شماره ملی 006133XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به شماره ملی 005449XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقایان و خانمها و سیدابراهیم مسرت به شماره ملی 206079XXXX و علیرضا ضرغامی طهران به شماره ملی 006240XXXX و شهریار رخگر به شماره ملی 003910XXXX و علیرضا رنگین کمان به شماره ملی 387440XXXX و حمید شهریاری به شماره ملی 068025XXXX و کامبیزنجات به شماره ملی 005462XXXX و میر جلال الدین سجادی شوندی به شماره ملی 003967XXXX و فاطمه فرحزادی به شماره ملی 006266XXXX بسمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970509XXXX53523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ میدان سردار شهید حسن طهرانی مقدم ـ خیابان سرو شرقی ـ پلاک 56 ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی 199799XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961227XXXX13905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب شدند: رضا هدایت فرد 006133XXXX ، مهدی علی جانی 005449XXXX ، رضا طاهری 068015XXXX ، سید ابراهیم مسرت 206079XXXX ، علیرضا ضرغامی طهران 006240XXXX ، شهریار رخگر 003910XXXX ، علیرضا رنگین کمان 387440XXXX ، حمید شهریاری 068025XXXX ، کامبیز نجات 005462XXXX ، میرجلال الدین سجادی شوندی 003967XXXX ، فاطمه فرحزادی 006266XXXX به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. آقای رضا هدایت فرد 006133XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی 005449XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقایان و خانمها رضا طاهری 068015XXXX ، سید ابراهیم مسرت 206079XXXX ، علیرضا ضرغامی طهران 006240XXXX ، شهریار رخگر 003910XXXX ، علیرضا رنگین کمان 387440XXXX ، حمید شهریاری 068025XXXX ، کامبیز نجات 005462XXXX ، میرجلال الدین سجادی شوندی 003967XXXX و فاطمه فرحزادی 006266XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1809889 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 22 نفر به 11 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ 1809891 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/2/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا هدایت فرد به شماره ملی 006133XXXX و آقای علی دهقانی کجانی به شماره ملی 005829XXXX و آقای رضا طاهری به شماره ملی 068015XXXX و خانم آزاده عربشاهی به شماره ملی 094334XXXX و آقای فرزاد ملاقاسم شمیرانی به شماره ملی 006964XXXX و آقای محمود نعمت خواه به شماره ملی 285010XXXX و آقای سید ابراهیم مسرت به شماره ملی 206079XXXX و آقای محسن رجبی به شماره ملی 005973XXXX و آقای علیرضا ضرغامی طهران به شماره ملی 006240XXXX و خانم فایزه وفاقی به شماره ملی 165172XXXX و آقای شهریار رخگر به شماره ملی 003910XXXX و آقای علیرضا رنگین کمان به شماره ملی 387440XXXX و خانم مریم امان پور به شماره ملی 006012XXXX و آقای مهدی خان قلی به شماره ملی 393247XXXX و آقای حمید شهریاری به شماره ملی 068025XXXX و آقای علیرضا بندرآباد به شماره ملی 527966XXXX و آقای کامبیز نجات به شماره ملی 005462XXXX و آقای مهدی علی جانی به شماره ملی 005449XXXX و آقای میرجلال الدین سجادی شوندی به شماره ملی 003967XXXX و آقای بهمن هسراک به شماره ملی 407205XXXX و خانم فاطمه فرح زادی به شماره ملی 006266XXXX و آقای فرنام خالقی به شماره ملی 137065XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا هدایت فرد به شماره ملی 006133XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی دهقانی کجانی به شماره ملی 005829XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا طاهری به شماره ملی 068015XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم آزاده عربشاهی به شماره ملی 094334XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد ملاقاسم شمیرانی به شماره ملی 006964XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود نعمت خواه به شماره ملی 285010XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید ابراهیم مسرت به شماره ملی 206079XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رجبی به شماره ملی 005973XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا ضرغامی طهران به شماره ملی 006240XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فایزه وفاقی به شماره ملی 165172XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهریار رخگر به شماره ملی 003910XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا رنگین کمان به شماره ملی 387440XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم امان پور به شماره ملی 006012XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی خان قلی به شماره ملی 393247XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید شهریاری به شماره ملی 068025XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بندرآباد به شماره ملی 527966XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز نجات به شماره ملی 005462XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به شماره ملی 005449XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای میرجلال الدین سجادی شوندی به شماره ملی 003967XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهمن هسراک به شماره ملی 407205XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه فرح زادی به شماره ملی 006266XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرنام خالقی به شماره ملی 137065XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به شماره ملی 005449XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 31/2/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/8/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای بهرام چنگی به سمت عضو هییت مدیره و خانم منیژه رفیعی به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز شادپور به سمت عضو هییت مدیره و خانم نوشین چرمفروش به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی بخشایش به سمت عضو هییت مدیره و خانم آزاده عرب شاهی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود توسطی خیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای رحیم روحانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حیدر کرمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود نعمت خواه به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید ابراهیم مسرت به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر نجفی زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید قاضی زاده به سمت عضو هییت مدیره و خانم فایزه وفاقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد بهروزی مطلق به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم باغبانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا هدایت فرد به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید شهریاری به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بندآباد به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدرضا فیروزی ششتمد به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز نجات به سمت عضو هییت مدیره و اقای علی ادریس آبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی طاهری به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد سبزواری به سمت عضو هییت مدیره و آقای میرجلال الدین سجادی شوندی به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهمن هسراک به سمت عضو هییت مدیره و خانم ساناز علیایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. در تاریخ 13/9/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 26/8/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا هدایت فرد و آقای بهرام چنگی و خانم منیژه رفیعی و آقای بهروز شادپور و خانم نوشین چرمفروش و آقای هادی بخشایش و خانم آزاده عرب شاهی و آقای مسعود توسطی خیری و آقای رحیم روحانی و آقای حیدر کرمی و آقای محمود نعمت خواه و آقای سید ابراهیم مسرت و آقای علی اصغر نجفی زاده و آقای حمید قاضی زاده و خانم فایزه وفاقی و آقای محمد بهروزی مطلق و خانم مریم باغبانی و آقای حمید شهریاری و آقای علیرضا بندآباد و آقای سیدرضا فیروزی ششتمد و آقای کامبیز نجات و آقای علی ادریس آبادی و آقای علی طاهری و آقای مهدی علی جانی و آقای محمد سبزواری و آقای میرجلال الدین سجادی شوندی و آقای بهمن هسراک و خانم ساناز علیایی. در تاریخ 13/9/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/5/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای بهروز شادپور به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود توسطی خیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای حیدر کرمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود نعمت خواه به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید ابراهیم مسرت به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر نجفی زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید قاضی زاده به سمت عضو هییت مدیره و خانم فانزه وفاقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا هدایت فرد به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا بند آباد به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز نجات به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای میر جلال الدین سجادی شوندی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی علی جانی به سمت مدیر عامل. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 10/6/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/5/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا هدایت فرد و آقای بهروز شادپور و آقای مسعود توسطی خیری و آقای حیدر کرمی و آقای محمود نعمت خواه و آقای سید ابراهیم مسرت و آقای علی اصغر نجفی زاده و آقای حمید قاضی زاده و خانم فانزه وفاقی و آقای علیرضا بند آباد و آقای کامبیز نجات و آقای مهدی علی جانی و آقای میر جلال الدین سجادی شوندی. 2 - ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 10/6/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/29:

شرکت فوق در تاریخ 26/03/1387 تحت شماره 323845 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/03/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی نظارت فنی اجرا و مشاوره در زمینه ساخت انواع ابنیه راه سد و کلیه امور صنعتی خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر تجاری مجاز و تولید و توزیع کلیه مصالح اولیه ساختمان واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شهرک غرب بلوار شهید دادمان نبش کوچه بوستان پ 119 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای رضا هدایت فرد به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مهدی علی جانی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مهدی علی جانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی