اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 123337

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/31:

600,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 6/5/88 واصل گردید: موسسه هادی حساب تهران بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زاین سال مالی 87 به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره بشماره 57741/32 مورخ 6/10/84 عبارت بند 14 از ماده 14 اساسنامه از اختیارات هییت مدیره حذف گردید و بند (ه) ماده چهارده درخصوص دارندگان حق امضا به امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و عنوان صحیح جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده صحیح است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره بشماره 57741/32 مورخ 6/10/84 عبارت بند 14 از ماده 14 اساسنامه از اختیارات هییت مدیره حذف گردید و بند (ه) ماده چهارده در خصوص دارندگان حق امضا به امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و عنوان صحیح جلسه مجمع عمومی و عادی فوق العاده بطور فوق العاده صحیح است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 14/6/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1385 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/7/85 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: واردات و صادرات سخت افزار و دستگاههای جانبی و قطعات مربوطه کامپیوتر طراحی و تدوین سیستمهای کاربردی و ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه کامپیوتر اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا اعطای نمایندگی به آنها در زمینه کامپیوتر ایجاد و تاسیس کارخانه جهت طراحی و مونتاژ و ساخت کامپیوتر و دستگاههای جانبی آن و دستگاههای مرتبط با صنایع انفورماتیک و الکترونیک ایجاد و تشکیل کلاس در زمینه کامپیوتر خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای تاسیس شرکتهای فرعی و خریداری سهام شرکتهای دیگر در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 18/5/84 واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. آقای غلام رضا سازواری به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شبیری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/83 سرمایه شرکت از مبلغ 600 ، 000 ، 000 ریال به 810 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 120 سهم 6 ، 750 ، 000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین یافته ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 28/11/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/7/83 شرکت مزبور که در تاریخ 20/7/83 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا شهیدی علوی، محمدرضا حامد زاده، فریبا ابوالحسنی. که آقایان رضا شهیدی علوی بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا حامدزاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره بامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/4/82 سرمایه شرکت از مبلغ 12000000 ریال به مبلغ 600000000 ریال منقسم به 120 سهم 5000000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 31/6/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 18/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای غلامرضا سازواری بسمت بازرس اصلی و آقای سعید شبیری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی