اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 504239

شناسه ملی: 14006500479

تاریخ ثبت: 1395/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1546663619

تاریخ تاسیس: 1395/10/25

آدرس: تهران ، خیابان شریعتی ، روبروی حسینیه ارشاد ، کوچه شهید مجید شهیم ، پلاک 22 ، واحد 8 ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

20,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/29:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

2,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی معین مشاورمجربه شناسه ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 981129XXXX94110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت، منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید. پ 980627XXXX29126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.آقای امید افخمی ستوده بشماره ملی 006148XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علی اکبر مخبری قمشه بشماره ملی 004387XXXX به سمت نایب رییس آقای وحید افخمی ستوده بشماره ملی 045260XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند هییت مدیره اختیارات موضوع بند 13 ماده 40 اساسنامه درخصوص نمایندگی شرکت در اقامه هرگونه دعوی وشکایت از طرف شرکت وپاسخگویی به دعاوی وشکایت مطروحه علیه شرکت را با اختیارات کامل وبا حق توکیل بغیر به مدیرعامل شرکت تفویض مینماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک 2 نفر از 3 نفر اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است وامضای سایر اوراق واسنادبا امضای هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 980611XXXX80505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی 101004XXXX5 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هشت حسابداران رسمی شناسه ملی 101001XXXX6 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 971220XXXX43442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 40000 سهم 500000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 971127XXXX34182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید افخمی ستوده بشماره ملی 006148XXXX بسمت رییس هییت مدیره و وحید افخمی ستوده بشماره ملی 045260XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر مخبری قمشه بشماره ملی 004387XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاکلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی واوراق عادی واداری ومراسلات ومکاتبات باامضا 2 نفر از 3 نفر اعضای هییت مدیره متفقاهمراه بامهرشرکت معتبراست. پ 971108XXXX46356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 970619XXXX73301 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 10000 سهم 500000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال بموجب گواهی شماره 8221/97/2 مورخ 29/05/1397 بانک کار آفرین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 970619XXXX58505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محبی به شماره ملی 004673XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی اسلامی پور به شماره ملی 005394XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان سال 1396 به تصویب رسید. پ 970619XXXX86361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی 103801XXXX6 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 961213XXXX26680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمد ابراهیم محبی به شماره ملی 004673XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید کاظم موسوی به شماره ملی 049276XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 960807XXXX77172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص منان حدید اندیشه درتاریخ 25/10/1395 به شماره ثبت 504239 به شناسه ملی 140065XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: واردات وصادرات خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه امور حق العمل کاری وتجارت الکترونیک (مجاز وغیرهرمی)سرمایه گذاری در بخش های صنعتی وکشاورزی وعمرانی وتاسیساتی وبازرگانی داخلی وخارجی شرکت در مناقصات ومزایدات داخلی وخارجی اخذ واعطا نمایندگی از ویا به شرکت های داخلی وخارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل وخارج از کشور شرکت درنمایشگاه های بین المللی داخلی وخارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی استفاده از تسهیلات ارزی وریالی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران، خیابان شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه شهید مجید شهیم، پلاک 22 ، واحد 8 ، کدپستی 154666XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال منقسم به 10000 سهم 200000 که تمامی سهام آن با نام می باشد و مبلغ 700000000 ریال به موجب گواهی بانکی شماره 13247 / 95 / 2 مورخ 11 / 10 / 1395 نزد بانک کارآفرین، شعبه مرکزی پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران: آقای علی اکبر مخبری قمشه به شماره ملی 004387XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای امید افخمی ستوده به شماره ملی 006148XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای وحید افخمی ستوده به شماره ملی 045260XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی واداری و مراسلات و مکاتبات با امضای 2 نفراز 3 نفر اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدابراهیم محبی به شماره ملی 004673XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدکاظم موسوی به شماره ملی 049276XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 951025XXXX83889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی