اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 508

شناسه ملی: 14005156121

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5913789644

آدرس: در واحد ثبتی مهاباد به پاساژ سردار طبقه اول دفتر پاکنیس

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مهاباد به پاساژ سردار طبقه اول دفتر پاکنیس کدپستی 591378XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940622XXXX84880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدحسین مصطفوی به شماره ملی 287119XXXX عضو و رییس هییت مدیره و آقای خالق پوزش به شماره ملی 287038XXXX عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل سعادت پور به شماره ملی 290938XXXX عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد بهاد دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک سیدحسین مصطفوی عضو و رییس هییت مدیره و خلیل سعادت پور عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضا خلیل سعادت پور عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940622XXXX29444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی