اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 233213

شناسه ملی: 10102742073

تاریخ ثبت: 1383/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، تیموری ، خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی ، خیابان آزادی ، پلاک 521 ، طبقه همکف

کد پستی: 1458846456

تاریخ تاسیس: 1383/08/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/24:

30,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/01:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/10:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/07:

300,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی 103208XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی دلال زاده ریسمان به شماره ملی 006317XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 97 تصویب گردید. پ 980713XXXX19368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تیموری، خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی، خیابان آزادی، پلاک 521 ، طبقه همکف کدپستی 145884XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980305XXXX05658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 30 . 000 . 000 . 000 ریال به 15 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 600 سهم 25 . 000 . 000 ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970404XXXX03276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی دلال زاده ریسمان به شماره ملی 006317XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. پ 960912XXXX49617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و توزیع و خرید و فروش و ارایه خدمات پس از فروش و تعمیرات و تامین قطعات ماشین آلات و لوازم معدنی ـ صنعتی، راه سازی و ساختمان اعم از ماشین آلات حفاری، ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات راه سازی، کمپرسورها و قطعات، اجرای پروژه های حفاری و معدنی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تولید کمپرسور معدنی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب نمایندگی داخلی و خارجی، افتتاح حساب ارزی و ریالی در بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و هرگونه فعالیتی که مربوط به موضوع شرکت باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) پ 951217XXXX91955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی 103208XXXX4 به عنوان بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی جایگزین بازرس قبلی گردید. پ 951215XXXX29691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جمال ستاری سادات به شماره ملی 137171XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید علیرضا ستاری سادات به شماره ملی 136033XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید حسام ستاری سادات به شماره ملی 136224XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل، هریک به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951019XXXX05837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رمز پویا به شناسه ملی 101005XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و مرتضی دلال زاده ریسمان به شماره ملی 006317XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 بتصویب رسید. پ 951019XXXX27494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جمال ستاری سادات به شماره ملی 137171XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید علیرضا ستاری سادات به شماره ملی 136033XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید حسام ستاری سادات به شماره ملی 136224XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل، هریک به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951019XXXX08146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رمز پویا به شناسه ملی 101005XXXX5 به عنوان بازرس اصلی جایگزین بازرس قبلی گردید. پ 950131XXXX61829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای امید صدر به شماره ملی 006326XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 941126XXXX23124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 600 سهم 50000000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940408XXXX92923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای امید صدر به شماره ملی 006326XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 940408XXXX10602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره عبارتند از آقای سیدجمال ستاری سادات 137171XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نازیلا یزدچی ششگلانی 137064XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعلیرضا ستاری سادات 136033XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گردید. ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری به امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940408XXXX59595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جمال ستاری سادات ک.م 137171XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ خانم ناز یلا یزد چی ششگلا نی ک.م 137064XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید علیرضا ستاری سادات ک.م 136033XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات و استاد تعهدآور و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1845923 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 1790568 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 91 به تصویب رسید. پ 1741290 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/300 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/50 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 22/12/91 تکمیل امضا گردیده است. پ 1624310 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ 12/2/89 واصل گردید: موسسه آمارگران پاسارگاد به سمت بازرس اصلی و محسن تقی لو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/8/88 کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد 100 سهم با نام تبدیل گردید. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/300 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/3 ریالی با نام می باشد. که تماما پرداخت شده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/7/88 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ 000/000/300 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/3 ریالی بی نام که تماما پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/8/83 تحت شماره 233213 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع و خرید و فروش ماشین آلات و لوازم معدنی راه سازی و ساختمانی اعم از کمپرسور دریل واگن چکش های بادی و هیدرولیکی و قطعات اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای کشور شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و هرگونه فعالیتی که مربوط به موضوع شرکت باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خ آزادی، بالاتر از دانشگاه شریف، جنب ک آران، ساختمان، پ 629 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 20 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: آقایان سیدجمال ستاری سادات بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و نازیلا یزدچی ششکلانی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی