اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1024

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 13/9/1390 و تاییدیه شماره 3202 20/9/1390 اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهر بابک تغییرات ی بدین شرح در شرکت فوق الذکر انجام شد. الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده استعفا اکثریت هییت مدیره در مجمع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ب باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و آقای محمد پرتو و خانم زینب ولی زاده و خانم معصومه پور احمدیان به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم فاطمه پور احمدیان به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای جواد پور احمدیان به عنوان بازرس اصلی و خانم ام البنین پور احمدیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و با استعفا آقایان مهرگان علوی و آقای مهران علوی و خانم صدیقه شوشه ریز و علی اکبر ولی زاده و خانم مژگان علوی و خانم زهرا ولی زاده که قبلاً به موافقت هییت مدیره رسیده در مجمع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و کلیه اعضا مستعفی کلیه حق و حقوق و ارزش سهام خود را دریافت و هیچگونه طلب و بدهی به شرکت ندارند و با عضو خانم معصومه پور احمدیان و خانم ام البنین پور احمدیان و خانم فاطمه پور احمدیان و آقای محمد مهدی پور احمدیان که قبلاً به موافقت هییت مدیره رسیده در مجمع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و اختیار اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری بانکی به هییت مدیره و اختیار تودیع وجوه بحساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و صندوق ها و اختیار افتتاح حساب نزد بانکها و سایر موسسات مالی و بانکی به هییت مدیره اختیار انجام کلیه امورات بانکی و مالی شرکت به هییت مدیره و اختیار انجام و اجرای کلیه مفاد اساسنامه شرکت به هییت مدیره. ج باستناد صورت جلسه هییت مدیره خانم زینب ولی زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد پرتو به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم معصومه پور احمدیان به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. همچنین آقای محمد پرتو به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات، سفته، چک) و سایر اوراق بهادار تعاونی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است. رییس ثبت اسناد شهر بابک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی