اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 339049

شناسه ملی: 10103859076

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 77 نفر

آدرس: تصفیه تهران اکباتان فاز 2 بلوک 3 واحد 204

کد پستی: 1396948111

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/13:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/04:

10,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 5/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و وحیدرضا شریف به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران اکباتان فاز 2 بلوک 3 واحد 204 کدپستی 139694XXXX می باشد. در تاریخ 19/1/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد شریف بشماره ملی 126212XXXX و آقای وحیدرضا شریف به شماره ملی 126047XXXX 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شریف به شماره ملی 126212XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف بشماره ملی 126047XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف بشماره ملی 126047XXXX بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 1/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد شریف و آقای مهدی یعقوبیان و آقای محمد حسینی و آقای عزیز کریمی لاهرودی و آقای مهران بمانی و آقای جعفر سودی و آقای محمدرضا کلیایی و آقای مجید رحیم نیا و آقای حامد پرهام و آقای علیرضا عادل و آقای محمدمهدی خانی و آقای بهزاد رفیعی سرشکی و آقای افشین اردشیردوانی و خانم آزاده رحمانی پور و آقای بابک قربانی و آقای امیررضا توتونچیان و آقای محمدامین شیروانی و آقای حسین واحدی کرمانشاهی و آقای مهیار آرام و آقای عترت لعل بخش و آقای حامد نقیبی و آقای هادی ارجمندکرمانی و آقای پیام علیا و آقای یاسر توسلی و آقای علی الهیاری و آقای محسن حمزه و آقای محمدرضا طراوت و آقای محمدابراهیم اقرلو و آقای منوچهر چهاردولی و آقای سید ابوتراب موسی زاده موسوی و آقای ابوالحسن صدری و آقای حسین قلی پورگنجگاه و آقای ناصر شکری آقلو و آقای وحیدرضا شریف و آقای پیام جوانی و آقای حسن میرزایی و آقای میرعلی اکبر قوامی کامران و آقای سید حسن احدی و آقای نیک نام سلیمی و آقای علیرضا شهباززاده و آقای قاسم جهانی تعلیمی و آقای محمدخلیل داستان و آقای حامد کمالی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شریف به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی یعقوبیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیز کریمی لاهرودی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران بمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر سودی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا کلیایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید رحیم نیا به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد پرهام به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا عادل به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدمهدی خانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد رفیعی سرشکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین اردشیردوانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم آزاده رحمانی پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک قربانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیررضا توتونچیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدامین شیروانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین واحدی کرمانشاهی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهیار آرام به سمت عضو هییت مدیره و آقای عترت لعل بخش به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد نقیبی به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی ارجمندکرمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای پیام علیا به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاسر توسلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی الهیاری به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن حمزه به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا طراوت به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدابراهیم اقرلو به سمت عضو هییت مدیره و آقای منوچهر چهاردولی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید ابوتراب موسی زاده موسوی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالحسن صدری به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین قلی پورگنجگاه به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر شکری آقلو به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف به سمت عضو هییت مدیره و آقای پیام جوانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن میرزایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای میرعلی اکبر قوامی کامران به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسن احدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای نیک نام سلیمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا شهباززاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای قاسم جهانی تعلیمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدخلیل داستان به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد کمالی به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 13/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 17/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد شریف و آقای سید عبدالوهاب بنی هاشمیان و آقای فرزاد عبدی خواجه ایم و آقای مهدی یعقوبیان و آقای عزیز کریمی لاهرودی و آقای مهران بمانی و آقای جعفر سودی و آقای حبیب روان و آقای مجید رحیم نیا و آقای حامد پرهام و آقای علیرضا عادل و آقای آرش فرشید و آقای محمد مهدی خانی و آقای بهزاد رفیعی سرشکی و آقای افشین اردشیردوانی و خانم آزاده رحمانی پور و آقای مهدی معاضد و آقای بابک قربانی و آقای محمدامین شیروانی و آقای مهیار آرام و آقای عترت لعل بخش و آقای هادی ارجمند کرمانی و آقای یاسر توسلی و آقای محمدرضا طراوت و آقای منوچهر چهاردولی و آقای سید ابوتراب موسی زاده موسوی و آقای مهدی کاظمی و آقای ابوالحسن صدری و آقای حسین قلی پورگنجگاه و آقای سید محمد قاضی میرسعید و آقای وحیدرضا شریف و آقای حسن میرزایی و آقای سید حسن احدی و آقای نیک نام سلیمی و آقای محمدخلیل داستان و آقای سعید زارعی گونیایی و آقای حامد کمالی و آقای اسعد منشی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شریف بسمت رییس هییت مدیره و آقای سید عبدالوهاب بنی هاشمیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد عبدی خواجه ایم بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی یعقوبیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای عزیز کریمی لاهرودی بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهران بمانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر سودی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب روان بسمت عضو هییت مدیره و آقای مجید رحیم نیا بسمت عضو هییت مدیره و آقای حامد پرهام بسمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا عادل بسمت عضو هییت مدیره و آقای آرش فرشید بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد مهدی خانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد رفیعی سرکشی بسمت عضو هییت مدیره و آقای افشین اردشیردوانی بسمت عضو هییت مدیره و خانم آزاده رحمانی پور بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی معاضد بسمت عضو هییت مدیره و آقای بابک قربانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمدامین شیروانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهیار آرام بسمت عضو هییت مدیره و آقای عترت لعل بخش بسمت عضو هییت مدیره و آقای هادی ارجمندکرمانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای یاسر توسلی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا طراوت بسمت عضو هییت مدیره و آقای منوچهر چهاردولی بسمت عضو هییت مدیره و آقای سید ابوتراب موسی زاده موسوی بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی کاظمی بسمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالحسن صدری بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسین قلی پورگنجگاه بسمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمد قاضی میرسعید بسمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسن میرزایی بسمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسن احدی بسمت عضو هییت مدیره و آقای نیک نام سلیمی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمدخلیل داستان بسمت عضو هییت مدیره و آقای سعید زارعی گونیایی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حامد کمالی بسمت عضو هییت مدیره و آقای اسعد منشی بسمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 30/10/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/8/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه نشانی استان تهران شهرکرج شهر جدید اندیشه بلوار یاس مریم 21 پ 5 تاسیس گردید. در تاریخ 29/9/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/8/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 - اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد شریف و آقای سید عبدالوهاب بنی هاشمیان و آقای مهدی یعقوبیان و آقای عزیز کریمی لاهرودی و آقای مهران بمانی و آقای جعفر سودی و آقای علیرضا عادل و آقای آرش فرشید و آقای بهزاد رفیعی سرشکی و آقای افشین اردشیر دوانی و خانم آزاده رحمانی پور و آقای مهدی معاضذ و آقای بابک قربانی و آقای مهیار آرام و آقای عترت لعل بخش و آقای منوچهر چهار دولی و آقای ابوالحسن صدری و آقای حسین قلی پور گنجگاه و آقای حیدرضا شریف و آقای سیدحسن احدی و آقای محمد خلیل داستان و آقای سعید زارعی گونیایی و آقای حامد کمالی و آقای اسعد منشی. 3 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شریف به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی یعقوبیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیز کریمی لاهرودی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران بمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر سودی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا عادل به سمت عضو هییت مدیره و آقای آرش فرشید به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد رفیعی سرشکی به سمت عضو و آقای افشین اردشیر دوانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم آزاده رحمانی پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی معاضد به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک قربانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهیار آرام به سمت عضو هییت مدیره و آقای عترت لعل بخش به سمت عضو هییت مدیره و آقای منوچهر چهار دولی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالحسن صدری به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین قلی پور گنجگاه به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدحسن احدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد خلیل داستان به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید زراعی گونیایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد کمالی به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسعد منشی به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف به سمت مدیرعامل. 4 - کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 17/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 13/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای امید رهایی با دریافت مبلغ 000/100 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/10 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/3/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 4/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای وحیدرضا شریف با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/900/9 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/100/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد شریف و آقای مهران بمانی و آقای افشین اردشیردوانی و خانم آزاده رحمانی پور و آقای ابوالحسن صدری و آقای وحیدرضا شریف و آقای سید حسن احدی و آقای محمدخلیل داستان. 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شریف به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهران بمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین اردشیردوانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم آزاده رحمانی پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالحسن صدری به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسن احدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدخلیل داستان به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحیدرضا شریف به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ 13/3/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی