اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 922

شناسه ملی: 10862071850

تاریخ ثبت: 1389/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/06/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 17/6/89 تحت شماره 922 و شناسه ملی 108620XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات آموزش رانندگی به متقاضیان 2 ـ موسسین شرکت: آقایان غلامحسین یمنی ـ محمدرضا ابرمان و خانم عالیه خرمی. 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان فردوس ـ بلوار امام رضا (ع) کدپستی 83932 ـ 97718 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون ریال منقسم به 24 سهم پانصد هزار ریالی بانام که مبلغ چهار میلیون ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان غلامحسین یمنی ـ محمدرضا ابرمان و خانم عالیه خرمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمد یمنی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای محمدرضا ابرمان بسمت رییس هییت مدیره و آقای غلامحسین یمنی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم عالیه خرمی به سمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقایان محمدرضا ابرمان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان خانم عالیه خرمی به اتفاق امضا ثابت غلامحسین یمنی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 52 ماده و 30 تبصره بتصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهره طهانی بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن ابرمان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی