اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 856

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 40823/02 - 11/10/1384 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/6/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موضوع شرکت عبارت (ایجاد و بهره برداری از تاسیسات گردشگری و رستوران شیلاتی) برابر مجوز شماره 18967/143 - 29/8/1385 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مازندران اضافه و ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

پیرو آگهی شماره 37665/02 تاریخ 21/9/85 باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 5/9/85 و 5/10/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان بهروز جعفری و مسعود مقیمی حاجی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یاسر رمضانی و خانم شهناز صالحی و سمیه رمضانی 4 - نام شرکت از فرآوری دریای طبرستان سهامی خاص به شرکت آمارد صنعت طبرستان سهامی خاص تغییر نام یافته و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/10/85 خانم شهناز صالحی به سمت رییس هییت مدیره و خانم سمیه رمضانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسر رمضانی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 37142 مورخ 13/7/1381 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/7/84 که در تاریخ 28/11/83 واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان کرمعلی رحمتی و بهروز جعفری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدن: آقایان رمضان رمضانی، یاسر رمضانی و خانم شهناز صالحی. 4 ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/8/83 خانم شهناز صالحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای یاسر رمضانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رمضان رمضانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی