اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 471082

شناسه ملی: 14004854815

تاریخ ثبت: 1394/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/01/29

کد پستی: 1119914154

آدرس: خیابان خراسان کوچه فومنی پلاک 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/29:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/17:

آگهی تغییرات شرکت آتی گستر رامیاد با مسیولیت محدود به شماره ثبت 471082 و شناسه ملی 140048XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک جداری باقی به شماره ملی 007381XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره همت قربانی به شماره ملی 112939XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد زاهدی اسکی به شماره ملی 214028XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج شرکا) برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941217XXXX79410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آتی گستر رامیاد درتاریخ 29/01/1394 به شماره ثبت 471082 به شناسه ملی 140048XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل احداث و ترمیم فضای سبز و پارکها و نصب آب نماها و مجسمه ها و وسایل ورزشی در پارکها و رنگ آمیزی معابر و جداول و تامین نیروی مورد نیاز شرکت، ساخت و ساز, ابنیه و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی, اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان خراسان کوچه فومنی پلاک 7 کدپستی 111991XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال می باشد.میزان سهم الشرکه هریک از شرکا: ـ بابک جداری باقی به شماره ملی: 007381XXXX مبلغ 000/000/20 ریال ـ همت قربانی به شماره ملی: 112939XXXX مبلغ 000/000/60 ریال ـ هوشنگ سرحدی به شماره ملی: 335945XXXX مبلغ 000/000/20 ریال ـ اولین مدیران شرکت: محمد زاهدی اسکی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 214028XXXX ـ بابک جداری باقی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 007381XXXX ـ همت قربانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 112939XXXX ـ هوشنگ سرحدی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 335945XXXX ـ به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاٌ همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ 940129XXXX73553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی