اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: و آقای منصور محمدحسنزاده به ش ملی 4431447199 و

کد پستی: 7816613535

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هییتمدیره مورخه 16/9/89 شرکت فوقالذکر که به موجب نامه شماره 1449 به تاریخ 20/9/89 اداره تعاون سیرجان تایید و ارسال گردیده و تغییرات زیر در شرکت به وجود آمده است. 1 ـ آقای محمدعلی ضیاء ش ملی 307092XXXX و کدپستی 781661XXXX به سمت رییس هییتمدیره و آقای امیر ضیاء به ش ملی 307111XXXX و کدپستی 781661XXXX به سمت نایب رییس هییتمدیره و آقای امین ضیاء به ش ملی 307119XXXX کدپستی 781661XXXX به سمت عضو و منشی هییتمدیره و اعضاء اصلی و آقای منصور محمدحسنزاده به ش ملی 443144XXXX و کدپستی 761779XXXX به عنوان عضو علیالبدل هییتمدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و همچنین آقای محمدعلی ضیاء به ش ملی 307092XXXX و کدپستی 781661XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد و کلیه قراردادها اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره اعم از برات ـ سفته ـ چک و سایر اوراق بهادار تعاونی با امضاء ثابت آقای محمدعلی ضیاء (مدیرعامل) و به انضمام یکی از دو امضاء آقای امیرضیاء یا آقای امین ضیاء (اعضاء هییتمدیره) در تعاونی اعتبار دارد. 2 ـ خانم پوران قاسمینژاد به ش ملی 317959XXXX و کدپستی 781661XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسماعیل ابراهیمی به ش ملی 313075XXXX و کدپستی 781865XXXX به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی 1389 انتخاب شدند. 3 ـ صورتهای مالی سال 1388 تصویب شد و مقرر شد سود قابل تقسیم به اعضاء پرداخت شود. 4 ـ دستورالعمل معاملات در 3 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید و همچنین آییننامه وظایف و اختیارات حقوق و مزایای مدیرعامل در 5 ماده مشتمل بر 58 بند به تصویب رسید. 5 ـ نشریه محلی نگارستان برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. 6 ـ اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 27 تبصره به تصویب رسید. 7 ـ با نقل و انتقال سهام شرکت موافقت شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی