اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3059

شناسه ملی: 10380554990

تاریخ ثبت: 1389/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/06/21

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار کلاهدوز نبش کلاهدوز 27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/27:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/7/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم محبو به صالحی نجف آبادی و خانم فاطمه خسروی موسویه و آقای حسین نوروزی تا تاریخ 12/7/1394/2 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم محبو به صالحی نجف آبادی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه خسروی موسویه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین نوروزی به سمت خزانه دار و آقای حسین نوروزی به سمت مدیر عامل تا تاریخ 12/7/1393/3 کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای آقای حسین نوروزی و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 27/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 21/6/89 تحت شماره 3059 و شناسه ملی 103805XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: تاسیس مراکز توانبخشی و انجام امور مربوط به توانبخشی پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس مرکز توانبخشی ضایعه نخاعی بستری شبانه روزی پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس مراکز پیشگیری و درمان مثل مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد و مرکز مشاوره ژنتیک پس از اخذ مجوز از بهزیستی. تبصره: موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیتهای تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار کلاهدوز نبش کلاهدوز 27 پلاک 23 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم محبو به صالحی نجف آبادی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم فاطمه خسروی موسویه به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای حسین نوروزی به سمت خزانه دار به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 45 آقای حسین نوروزی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم بهجت میردامادی نجف آبادی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای جعفر شریعت فر به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی