اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2625

شناسه ملی: 10861140798

تاریخ ثبت: 1388/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/27

آدرس: نجف آباد یزدانشهر خیابان 30 متری طالقانی غربی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 31/5/91 که در تاریخ 2/6/91 واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقای احمد آرپناهی کد ملی 109036XXXX و کدپستی 851993XXXX بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای بهمن اکبری جمالویی کد ملی 109130XXXX و کدپستی 851993XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای صفر آرپناهی کد ملی 109036XXXX و کدپستی 851993XXXX 4 ـ آقای محمد داودوند کد ملی 109223XXXX و کدپستی 851997XXXX 5 ـ خانم راضیه اکبری جمالویی کد ملی 109136XXXX و کدپستی 851993XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 ـ با رعایت ماده 147 قانون تجارت خانم شوکت ارزانی کد ملی 111087XXXX و کدپستی 851993XXXX و خانم مهناز سواری کد ملی 109119XXXX و کدپستی 851974XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ 6/6/91 تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکت های نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره 19/9/88 تغییر زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18 و 17 و 16/6/1388 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 ـ ماده 31 اصلاحی اساسنامه به هییت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر می باشد که از بین سهامداران انتخاب می شوند و هر کدام بتنهایی یا تماماً توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می باشند. آقایان بهمن اکبری جمالویی، محمد داودوند به عنوان اعضای جدید هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شدند. و با رعایت ماده 147 قانون تجارت خانمها شوکت ارزانی، مهناز سواری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود بهمن اکبری جمالویی را بسمت رییس، محمد داودوند را بسمت نایب رییس هییت مدیره، خانم راضیه اکبری جمالویی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 25/7/78 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/17:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ساعی سازان اطلس سهامی خاص در تاریخ 27/4/1388 تحت شماره 2625 و شناسه ملی 108611XXXX8 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام امور خدماتی، طراحی، نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی، اجرای تمام اسکلت های بتنی از قبیل پل سازی، سدسازی، و منبع های آبی، زمینی، هوایی، جدول بندی 2 مرکز اصلی شرکت: نجف آباد، یزدانشهر خیابان 30 متری طالقانی غربی پلاک 149 کدپستی 39133 85199 3 سرمایه شرکت: بمبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی که طی گواهی شماره 142 1/4/88 بانک ملی شعبه یزدانشهر نجف آباد 35 % پرداخت و مابقی تعهدی است. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 مدیران و صاحبان امضا: خانم راضیه اکبری جمالویی به سمت رییس هییت مدیره، آقای صفر آرپناهی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد آرپناهی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دونفر از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت مقرر است مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 خانمها شوکت ارزانی و مهناز سواری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکت های نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی