اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 431

شناسه ملی: 10530082506

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/05/1396 و تاییدیه شماره 86156/96 ـ 4/6/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله آبسالان به عنوان رییس هییت مدیره و آقای اکبر روشن به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن بهرام زاده به عنوان منشی هییت مدیره و آقایان علی توانی بلیانی و علیرضا ضیاییان به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند آقای محمد عسکری فرزند علی بشماره شناسنامه 264 به عنوان(خارج از اعضای هییت مدیره) مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا ثابت آقای محمد عسکری مدیرعامل شرکت به همراه امضا آقایان روح اله آبسالان و علیرضا ضیاییان و با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد. کلیه نامه های اداری با امضا آقای محمد عسکری مدیرعامل شرکت بامهر شرکت معتبر میباشد. ش 960701XXXX74232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1396 و تاییدیه شماره 86156/96 ـ 4/6/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله آبسالان حسن بهرام زاده اکبر روشن علی توانی بلیانی علیرضا ضیاییان به ترتیب به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و مهدی جمشیدی حسین زارع علی اصغر کشاورزی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و اکبر فتحی ومحمد چراغی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960701XXXX71215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا دهقان به عنوان رییس هییت مدیره وآقای علی توانی بلیانی به عنــوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ضیاییان به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ـ آقای مهدی صمیمی به عنوان مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا ثابت آقای مهدی صمیمی مدیرعامل شرکت به همراه امضا آقایان رضا دهقان با علی توانی بلیانی با علیرضا ضیاییان اعضای اصلی هییت مدیره با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد. ـ کلیه نامه های اداری با امضا آقای مهدی صمیمی مدیرعامل شرکت بامهر شرکت معتبر یباشد. ش 940910XXXX35533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا دهقان علی توانی بلیانی علیرضا ضیاییان حسین زارع حمیدرضا رنجبر به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و سید سعید هاشمی حسن بهرام زاده مسلم خزاعی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و احمد ترک محمد چراغی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه طلوع به عنوان روز نامه رسمی تعاونی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940910XXXX35757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت فوق به موجبه شماره مکانیزه 139403XXXX126000300 اداره ثبت شرکتهای شیراز به شرکت تعاونی مسکن شهدای تکاور کازرون تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940728XXXX82155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 14/8/89 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 14/8/89 و هییت مدیره مورخ 17/8/89 و به استناد نامه شماره 1009/25 6/10/89 اداره تعاون شهرستان کازرون تصمیماتی به شرح ذیل حاصل گردید . 1 اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 97 ماده و 91 تبصره در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/8/89 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و تایید گردید 2 فرج اله اژدری و حسن حسنی بلیانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 سید مسعود نجیبی به عنوان رییس هییت مدیره و محمد جعفر جوکار به عنوان نایب رییس هییت مدیره و عبدالرسول روایی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند و محمد کاظم درخش به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضا ثابت محمد کاظم درخش و به همراه عبدالرسول روایی و یا سید مسعود نجیبی و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه نامه های اداری با امضا محمد کاظم درخش و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا صدرالله داوودی و داوود زمانی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال می باشد رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی