اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2253

شناسه ملی: 10380172690

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/1395 و نامه شماره 3396 مورخ 21/2/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید خوراک دام و طیور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی نیشابور به آدرس میدان بار ـ ضلع جنوبی ـ حجره برادران تازیکی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ نام شرکت به " بینالود دانه فیروزه " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 4 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید. ش 950424XXXX08181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1395 و مجوز شماره 3367 مورخ 21/2/95 معاونت اداره کل و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله تازیکی با شماره ملی 218120XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن تازیکی با شماره ملی 093435XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم محبوبه یزدانی مقدم با شماره ملی 094570XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند به مدت 3 سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای عبداله تازیکی (مدیرعامل)و آقای حسن تازیکی (نایب رییس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای عبداله تازیکی (مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950317XXXX50956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/2/1395 و مجوز شماره 3367 مورخ 21/2/95 معاونت اداره کل و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسی تازیکی با شماره ملی 218025XXXX به عنوان بازرس اصلی و ربابه نوذری با شماره ملی 574949XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند: ـ عبداله تازیکی با شماره ملی 218120XXXX و حسن تازیکی با شماره ملی 093435XXXX و محبوبه یزدانی مقدم بیگلر با شماره ملی 094570XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و صفیه درودی با شماره ملی 106354XXXX و غلامحسین تازیکی با شماره ملی 574959XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره. ش 950317XXXX30440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی