اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 29

شناسه ملی: 10862133029

تاریخ ثبت: 1389/08/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/08/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1397 و به موجب نامه تاییدیه شماره 7634 مورخ 4/12/1397 فرمانداری شهرستان آشتیان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 تصویب گردید. 2 ـ علی آشتیانی عراقی به شماره ملی 051977XXXX و محمد عظیمی آشتیانی به شماره ملی 051977XXXX و محمد حسن شیری آشتیانی به شماره ملی 051976XXXX و علیرضا عظیمی آشتیانی به شماره ملی 051981XXXX و سعید مهدوی نیا به شماره ملی 051983XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و عظیم عظیمی به شماره ملی 051983XXXX و سید جعفر لطفی آشتیانی به شماره ملی 051981XXXX و نصراله شبانی به شماره ملی 051981XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ مصطفی کریمی آشتیانی به شماره ملی 051948XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهدی شیری آشتیانی به شماره ملی 051984XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. / ش 971214XXXX42145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آشتیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1397 و به موجب نامه تاییدیه شماره 7635 مورخ 4/12/1397 فرمانداری شهرستان آشتیان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 2 ـ علی آشتیانی عراقی به شماره ملی 051977XXXX به سمت خزانه دار و محمد عظیمی آشتیانی به شماره ملی 051977XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد حسن شیری آشتیانی به شماره ملی 051976XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا عظیمی آشتیانی به شماره ملی 051981XXXX به سمت مدیر عامل و سعید مهدوی نیا به شماره ملی 051983XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضا مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با مهر موسسه معتبر می باشد. / ش 971214XXXX19728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آشتیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/15:

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری، موسسه خیریه امام حسن (ع) مسجد حسنی در اجرای اصل 138 قانون اساسی و مجوز 4028 22/6/89 فرمانداری آشتیان و برابر تاییدیه نام با کد درخواست شماره 1183213 18/7/89 اداره کل ثبت شرکتها موسسه فوق الذکر در تاریخ 4/8/89 تحت شماره 29 و شناسه ملی 108621XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیر جهت اطلاع آگهی میشود: 1 نام موسسه: خیریه امام حسن (ع) مسجد حسنی 2 موضوع موسسه: انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و خیریه در همه سطوح ایجاد دارالقران برای نوجوانان تشکیل کلاسهای آموزشی و فرهنگی و هنری و انجام سایر امور پیش بینی شده در ماده 8 اساسنامه و سایر امور مرتبط با موسسه. 3 مرکز اصلی موسسه: آشتیان بلوار شهدا مسجد حسنی 4 اسامی موسسین: 1 آقای علیرضا عظیمی آشتیانی فرزند صفرعلی 2 آقای علی آشتیانی عراقی فرزند غلامرضا 3 آقای سید جعفر لطفی آشتیانی فرزند سید باقر 4 آقای سید حسن میرایی آشتیانی فرزند سید مرتضی 5 آقای نصراله شبانی فرزند غلامرضا 6 آقای محمدحسن شیری آشتیانی فرزند اسماعیل 7 آقای سعید مهدوی نیا فرزند علی اکبر 8 آقای محمد عظیمی آشتیانی فرزند زین العابدین 9 آقای عظیم عظیمی فرزند صفرعلی 10 آقای حسن شاه بابای آشتیانی فرزند علی اکبر 11 آقای رضا هاشمی آشتیانی فرزند احمد 5 تاریخ تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت موسسه به مدت نامحدود 6 مدیران موسسه و دارندگان حق امضا: آقای محمد عظیمی آشتیانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسن شیری آشتیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان سعید مهدوی نیا و سید حسن میرایی آشتیانی به سمت اعضای هییت مدیره و آقای حسن شاه بابای آشتیانی خزانه دار هییت مدیره و آقای علی آشتیانی عراقی به سمت مدیر عامل موسسه برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. در نتیجه امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشند. 7 دارایی موسسه: مبلغ دو میلیون ریال است که تماما پرداخت گردیده است. 8 بازرسین اصلی و علی البدل: آقای علیرضا عظیمی آشتیانی به سمت بازرسان اصلی و آقای سید جعفر لطفی آشتیانی به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. ثبت آشتیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی