اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 58779

شناسه ملی: 14006894907

تاریخ ثبت: 1396/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 8364135571

آدرس: موجب آگهی تغییرات شماره ی 139730402085000027 مورخ 6/1/1398 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 مرکز اصلی شرکت پارتاک سنگ کویر سهامی خاص به شماره ثبت 58779 از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خور و بیابانک به نشانی ، استان اصفهان ، شهرستان خور و بیابانک ، بخش مرکزی ، دهستان بیابانک ، روستا چاه ملک ، شهرک صنعتی ، کوچه فرعی 12 ، کوچه کارگاه ، پلاک 11 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/04/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/03:

به استناد درخواست هییت مدیره مورخ 10/04/1398 و پیرو آگهی های شماره مکانیزه 139830XXXX08000016 و 139830XXXX08000017 کد ملی عباس رحمانی اشتباه درج شده که صحیح آن 540994XXXX می باشد. ش 980503XXXX27454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1398 خانم نازیلا قاسمی نژاد دهکردی کد ملی 462156XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محسن تصدیقی کد ملی 1 128802XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عباس رحمانی کد ملی 540994XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 980415XXXX61147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نازیلا قاسمی نژاد دهکردی کد ملی 462156XXXX ، آقای محسن تصدیقی کد ملی 1 128802XXXX ، خانم آقای عباس رحمانی کد ملی 119996XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای منوچهر توکلی انارکی کد ملی 124989XXXX و آقای محمدرضا افلاکی کد ملی 540993XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980406XXXX15390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/05:

به موجب آگهی تغییرات شماره ی 139730XXXX85000027 مورخ 6/1/1398 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 مرکز اصلی شرکت پارتاک سنگ کویر سهامی خاص به شماره ثبت 58779 از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خور و بیابانک به نشانی، استان اصفهان، شهرستان خور و بیابانک، بخش مرکزی، دهستان بیابانک، روستا چاه ملک، شهرک صنعتی، کوچه فرعی 12 ، کوچه کارگاه، پلاک 11 ، طبقه همکف ـ کدپستی 836413XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 285 به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش 980205XXXX63237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خور و بیابانک به نشانی استان اصفهان ، شهرستان خور و بیابانک ، بخش مرکزی ، دهستان بیابانک ، روستا چاه ملک، شهرک صنعتی ، کوچه فرعی 12 ، کوچه کارگاه ، پلاک 11 ، طبقه همکف ـ کدپستی 836413XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 980108XXXX98629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص پارتاک سنگ کویر در تاریخ 18/04/1396 به شماره ثبت 58779 به شناسه ملی 140068XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیت در زمینه اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فرآوری کلیه مواد معدنی به جز نفت و گاز ـ ورود ماشین آلات و تجهیزات و سیستم های مرتبط با صنایع مربوطه ـصادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور ـ تامین مصالح و مواد اولیه مرتبط با فعالیتهای فوق الذکر از داخل و خارج از کشور ـایجاد نمایشگاه در داخل و خارج از کشور به جز نمایشگاههای فرهنگی ـ ـ برقراری ارتباط با سازندگان ماشین آلات در داخل و خارج از کشور و تبادل اطلاعات فنی با آنها و انجام معاملات تجاری مربوط به این صنعت ـسرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها ـ اخذ و اعطای نمایندگی اعم از توزیع، خرید و فروش ـ ارایه خدمات و کالا در ارتباط با موضوع شرکت ـ مشارکت با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـاخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات جهت تحقق اهداف شرکت ـشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـانجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در راستای موضوع شرکت ـانعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد..درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ـ ردانی پور ـ کوچه آل علی ـ کوچه شهید سلیمانی ـ پلاک 51 ـ طبقه اول ـ کدپستی 813884XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره 606 مورخ 26/12/1395 از بانک ملی ایرات شعبه سعدی اصفهان به مبلغ 1000000 ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: محسن تصدیقی به شماره ملی 129094XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس رحمانی به شماره ملی 540994XXXX و به سمت مدیرعامل و طاهره غلامرضایی به شماره ملی 540996XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدعلی اصغر آل داود به شماره ملی 540002XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدرضا افلاکی به شماره ملی 540993XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960418XXXX92854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی