اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 27370

شناسه ملی: 14004432819

تاریخ ثبت: 1393/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 37 نفر

کد پستی: 3155663489

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، محله عظیمیه ، خیابان شهید رضوان غلامی ، بلوار بسیج 45 متری کاج ، پلاک 179 ، طبقه چهارم ، واحد 9

تاریخ تاسیس: 1393/07/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/28:

467,510,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/28:

629,010,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/04:

467,560,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

467,560,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/08:

467,670,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/25:

467,640,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/28:

467,610,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/07/08:

450,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقایان جهانگیر میر محسنی نمینی با کد ملی 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمود هاشمی اصفهانی(خارج از شرکا) با کد ملی 182912XXXX و پویان یونسی(خارج از شرکا) با کد ملی 451991XXXX و مجید آذرآسا(خارج از شرکا) با کد ملی 094391XXXX و سهراب سرخوش(خارج از شرکا) با کد ملی 004782XXXX و حامد وطن خانی(خارج از شرکا) با کد ملی 299288XXXX بسمت مدیرعامل و میر منصور حسینی(خارج از شرکا) با کد ملی 285150XXXX و سعید بهرامی(خارج از شرکا) با کد ملی 325686XXXX و سونیا حیدری جعفری خارج از شرکا) با کد ملی 008090XXXX و فرهاد خسروی با کد ملی 162013XXXX (خارج از شرکا) و خانم روژین نورجهان خلخالی خواه با کد ملی 007856XXXX (خارج از شرکا) بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. -امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه عقود و قرار دادها و امور مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 980717XXXX49836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت از آدرس قبلی به: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، محله عظیمیه، خیابان شهید رضوان غلامی، بلوار بسیج ( 45 متری کاج) ، پلاک 179 ، طبقه چهارم، واحد 9 کدپستی: 315566XXXX منتقل و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید -به موضوع شرکت طراحی و اجراسیستم های اعلام و اطفا حریق پروژه های تجاری صنعتی و مسکونی، طراحی و اجرای شبکه های گازرسانی، آبرسانی، دفع فاضلاب، برق رسانی، سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع پروژه های تجاری، صنعتی و مسکونی، فعالیت نظام مهندسی، طراحی، نظارت و اجرا پروژه های تجاری، صنعتی و مسکونی الحاق و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980422XXXX37257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان جهانگیر میر محسنی نمینی با کد ملی 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمود هاشمی اصفهانی(خارج از شرکا)با کد ملی 182912XXXX و پویان یونسی(خارج از شرکا)با کد ملی 451991XXXX و مجید آذرآسا(خارج از شرکا)با کد ملی 094391XXXX و سهراب سرخوش(خارج از شرکا)با کد ملی 004782XXXX و حامد وطن خانی(خارج از شرکا)با کد ملی 299288XXXX بسمت مدیر عامل و میر منصور حسینی(خارج از شرکا)با کد ملی 285150XXXX و سعید بهرامی(خارج از شرکا)با کد ملی 325686XXXX و سونیا حیدری جعفری خارج از شرکا)با کد ملی 008090XXXX و فرهاد خسروی با کد ملی 162013XXXX (خارج از شرکا)بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.-امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه عقود و قرار دادها و امور مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 980422XXXX93210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان جهانگیر میر محسنی نمینی با کد ملی 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمود هاشمی اصفهانی (خارج از شرکا) با کد ملی 182912XXXX و پویان یونسی (خارج از شرکا) با کد ملی 451991XXXX و مجید آذرآسا (خارج از شرکا) با کد ملی 094391XXXX و سهراب سرخوش (خارج از شرکا) با کد ملی 004782XXXX و حامد وطن خواه (خارج از شرکا) با کد ملی 299288XXXX بسمت مدیرعامل و میر منصور حسینی (خارج از شرکا) با کد ملی 285150XXXX و سعید بهرامی (خارج از شرکا) با کد ملی 325686XXXX و سونیا حیدری جعفری خارج از شرکا) با کد ملی 008090XXXX و هومن فاضلی با کد ملی 005478XXXX (خارج از شرکا) بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد مربوط به سازمان نظام مهندسی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 971214XXXX91797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/12:

آگهی تغییرات شرکت طراحان پایدار آذین البرز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 27370 و شناسه ملی 140044XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت از ادرس قبلی به استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، رجایی شهرفازیک ، کوچه (احداثی بین ششم و هفتم) ، خیابان شهید مصطفی کبریایی(هفتم فاز 1 ) ، پلاک 68 ، مجتمع کوروش ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 314697XXXX منتقل و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان جهانگیر میر محسنی نمینی با کد ملی 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمود هاشمی اصفهانی با کد ملی 182912XXXX و پویان یونسی با کد ملی 451991XXXX و مجید آذرآسا با کد ملی 094391XXXX و سهراب سرخوش با کد ملی 004782XXXX و حامد وطن خواه با کد ملی 299288XXXX بسمت مدیرعامل و علیرضا عطایی آشتیانی با کد ملی 007274XXXX و سعید بهرامی با کد ملی 325686XXXX و سونیا حیدری جعفری با کد ملی 008090XXXX و هومن فاضلی با کد ملی 005478XXXX (خارج از شرکا) بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد مربوط به سازمان نظام مهندسی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 970801XXXX37501 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای میر محمد رضا میر محسنی نمینی با کد ملی 004880XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 157500000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد ـ . آقای سیدصادق رحیمی با کد ملی 167247XXXX با در یافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 40000000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 629010000 ریال به مبلغ 467510000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز کرج رجایی شهر فاز یک خ آزادی خ 7 شرقی تهرانی کیا) بلوک 68 طبقه 2 واحد 2 کدپستی 314697XXXX منتقل و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 11 نفر به 10 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970801XXXX66329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جهانگیر میر محسنی نمینی با کد ملی با پرداخت مبلغ 197500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 467500000 ریال افزایش داد ـ . خانم پریسا علی پور زارعی با کد ملی 001355XXXX با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت ـ سرمایه شرکت از مبلغ 431500000 ریال به مبلغ 629010000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970801XXXX71546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق و اسناد مربوط به سازمان نظام مهندسی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960922XXXX57443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق و اسناد مربوط به سازمان نظام مهندسی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 960730XXXX84111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 9 نفر به 11 نفر افزیش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ آقایان محمود هاشمی اصفهانی با کد ملی 182912XXXX و پویان یونسی با کد ملی 451991XXXX و معصومه بهرامی با کد ملی 007024XXXX و مجید آذرآسا با کد ملی 094391XXXX و سهراب سرخوش با کد ملی 004782XXXX و حامد وطن خواه با کد ملی 299288XXXX هر کدام با دریافت مبلغ 10000 ریال از صندوق شرکت هیچ گونه سهم الشرکه در شرکت فوق ندارند. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 467560000 ریال به مبلغ 467500000 را کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960716XXXX61808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان جهانگیر میر محسنی نمینی با کد ملی 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره و میر محمد رضا میر محسنی نمینی با کد ملی 004880XXXX بسمت عضو هییت مدیره و سیدصادق رحیمی با کد ملی 167247XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمود هاشمی اصفهانی) خارج از شرکا) با کد ملی 182912XXXX و پویان یونسی خارج از شرکا) با کد ملی 451991XXXX و معصومه بهرامی خارج از شرکا) با کد ملی 007024XXXX و مجید آذرآسا خارج از شرکا) با کد ملی 094391XXXX و سهراب سرخوش خارج از شرکا) با کد ملی 004782XXXX و حامد وطن خواه (خارج از شرکا) با کد ملی 299288XXXX و سونیا حیدری جعفری (خارج از شرکا) با کد ملی 008090XXXX و هومن فاضلی با کد ملی 005478XXXX (خارج از شرکا) بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 960716XXXX06323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت از آدرس قدیم واقع در استان البرز ـ شهر کرج ـ میدان نبوت ـ برچ پارسه ـ طبقه 7 ـ واحد 704 ـ کد پستی 314993XXXX به آدرس جدید البرز شهر کرج ـ شهرک مطهری ـ خیابان (حاجی آباد) ـ بلوار مولانا ـ پلاک 31 ـ طبقه اول ـ واحد 2 ـ کد پستی: 314365XXXX منتقل و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ آقای سامان خشایار شماره ملی 307113XXXX و آقای امین منصوری شماره ملی 229887XXXX و سعید قایدی شماره ملی 243188XXXX و آقای علیرضا عطایی آشتیانی و شماره ملی 007274XXXX و آقای علی اصغر آب سالان شماره ملی 005637XXXX و آقای بابک خاکسار تبریزی و شماره ملی 005754XXXX و آقای فرید فیروزی شماره ملی 229889XXXX و آقای هومن فاضلی شماره ملی 005478XXXX و آقای علی اصغر مهری شماره ملی 032237XXXX و خانم بهناز زارعی با کد ملی 005805XXXX و آقای سعید حاج احمدی شماره ملی 138268XXXX کلیه اشخاص فوق الذکر با دریافت کلیه سهم الشرکه خویش از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند. ـ سرمایه شرکت از 467670000 ریال به 467560000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ تعداد اعضای هییت مدیره شرکت از 20 نفر به 9 نفر کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا ـ آقای جهانگیر میر محسنی نمینی دارای 59 درصد سهم الشرکه به میزان 270000000 ریال ـ آقای میرمحمدرضا میر محسنی نمینی دارای 38 درصد سهم الشرکه به میزان 157500000 ریال ـ آقای سید صادق رحیمی دارای 1 درصد سهم الشرکه به میزان 400000000 ریال ـ آقای محمود هاشمی اصفهانی دارای 0/01 % در صد سهم الشرکه به میزان 10000 ریال ـ آقای پویان یونسی دارای 0/01 % در صد سهم الشرکه به میزان 10000 ریال ـ خانم معصومه بهرامی دارای 0/01 % در صد سهم الشرکه به میزان 10000 ریال ـ آقای مجید آذر آسا دارای 0/01 % در صد سهم الشرکه به میزان 10000 ریال ـ آقای سهراب سرخوش دارای 0/01 % در صد سهم الشرکه به میزان 10000 ریال ـ آقای حامد وطن خواه دارای 0/01 % در صد سهم الشرکه به میزان 10000 ریال ش 960529XXXX14802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سهراب سرخوش با کد ملی 004782XXXX با پرداخت 10 , 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. ـ آقای سعید حاج احمدی با کد ملی 138268XXXX با پرداخت 10 , 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. ـ آقای مجید آذرآسا با کد ملی 094391XXXX با پرداخت 10 , 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 467 , 640 , 000 ریال به 467 , 670 , 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ـ اعضا هییت مدیره شرکت مرکب از 2 الی 30 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به ش م 008123XXXX دارنده مبلغ 270 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی ش م 004880XXXX دارنده مبلغ 157 , 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصادق رحیمی ش م 167247XXXX دارنده مبلغ 40 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای امین منصوری به ش م 229887XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سعید قایدی به ش م 243188XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا عطایی آشتیانی به ش م 007274XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای بابک خاکسارتبریزی به ش م 005754XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه خانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای پویان یونسی به ش م 451991XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه خانم معصومه بهرامی به ش م 007024XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای حامد وطن خانی به ش م 299288XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سهراب سرخوش به ش م 004782XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سعید حاج احمدی به ش م 138268XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مجید آذرآسا به ش م 094391XXXX دارنده مبلغ 10 , 000 ریال سهم الشرکه ش 950620XXXX96272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به ش م 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی به ش م 004880XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سیدصادق رحیمی به ش م 167247XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای امین منصوری به ش م 229887XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای سعید قایدی به ش م 243188XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا عطایی اشتیانی به ش م 007274XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ بابک خاکسار تبریزی به ش م 005754XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ خانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای پویان یونسی به ش م 451991XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ خانم معصومه بهرامی به ش م 007024XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای حامد وطن خانی به ش م 299288XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره منفرداً (جهانگیر میرمحسنی نمینی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد مربوط به نظام مهندسی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940816XXXX78956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی یه ش م 008123XXXX به مدت نامحدود آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی به ش م 004880XXXX به مدت نامحدود آقای سیدصادق رحیمی به ش م 167247XXXX به مدت نامحدود آقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX به مدت نامحدود آقای امین منصوری به ش م 229887XXXX به مدت نامحدود آقای سعید قایدی به ش م 241886859 به مدت نامحدود آقای علیرضا عطایی آشتیانی به ش م 007274XXXX به مدت نامحدود آقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX به مدت نامحدود آقای بابک خاکسار تبریزی به ش م 005754XXXX به مدت نامحدود آقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX به مدت نامحدود آقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX به مدت نامحدود آقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX به مدت نامحدود آقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX به مدت نامحدود خانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX به مدت نامحدود آقای پویان یونسی به ش م 451991XXXX به مدت نامحدود خانم معصومه بهرامی به ش م 007024XXXX به مدت نامحدود آقای حامد وطن خانی به ش م 299288XXXX به مدت نامحدود ش 940816XXXX81500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویان یونسی فرزند نظر متولد 1360 شماره شناسنامه 292 صادره از دهلران با کد ملی 451991XXXX به آدرس کرج بلوار انقلاب خیابان 18 پلاک 6 واحد 2 کدپستی 316587XXXX با پرداخت 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. ـ خانم معصومه بهرامی فرزند رجبعلی متولد 1362 شماره شناسنامه 13750 صادره از تهران با کد ملی 007024XXXX به آدرس کرج میدان انبار نفت انتهای شهرک وحدت ـ شهرک یاس بلوک 12 طبقه دوم شرقی با پرداخت 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای حامد وطن خانی فرزند رضا متولد 1362 شماره شناسنامه 1610 صادره از تهران با کد ملی 299288XXXX به آدرس کرج شاهین ویلا خ 18 قلم شرقی پلاک 26 با پرداخت 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 467 . 610 . 000 ریال به 467 . 640 . 000 ریال افزایش یافت و تعداد شرکا از 14 نفر به 17 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به ش م 008123XXXX دارنده مبلغ 270 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی ش م 004880XXXX دارنده مبلغ 157 . 500 . 000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصادق رحیمی ش م 167247XXXX دارنده مبلغ 000/000/40 ریال سهم الشرکه آقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای امین منصوری به ش م 229887XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای سعید قایدی به ش م 243188XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا عطایی اشتیانی به ش م 007274XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای بابک خاکسارتبریزی به ش م 005754XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه خانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای پویان یونسی به ش م 451991XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه خانم معصومه بهرامی به ش م 007024XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای حامد وطن خانی به ش م 299288XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه ش 940812XXXX43558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سامان خشایار شماره ملی 307113XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای امین منصوری با شماره ملی 229887XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای سعید قایدی با شماره ملی 243188XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای علیرضا عطایی اشتیانی باشماره ملی 007274XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای علی اصغر آب سالان با شماره ملی 005637XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای بابک خاکسارتبریزی با شماره ملی 005754XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای فرید فیروزی شماره ملی 229887XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای هومن فاضلی با شماره ملی 005478XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای علی اصغر مهری با شماره ملی 032237XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ آقای محمود هاشمی اصفهانی با شماره ملی 182912XXXX با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ خانم بهناز زارعی با شماره ملی 005805XXXX به آدرس با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 450 . 000 . 000 ریال به مبلغ 467 . 610 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به ش م 008123XXXX دارنده مبلغ 270 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی ش م 004880XXXX دارنده مبلغ 157 . 500 . 000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصادق رحیمی ش م 167247XXXX دارنده مبلغ 000/500/22 ریال سهم الشرکه آقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای امین منصوری به ش م 229887XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای سعید قایدی به ش م 243188XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا عطایی اشتیانی به ش م 007274XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای بابک خاکسارتبریزی به ش م 005754XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه آقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه خانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX دارنده مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه ش 940306XXXX03947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به ش م 008123XXXX وآقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی به ش م 004880XXXX به مدت نامحدود آقای سیدصادق رحیمی به ش م 167247XXXX وآقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX وآقای امین منصوری به ش م 229887XXXX آقای سعید قایدی به ش م 243188XXXX وآقای علیرضا عطایی اشتیانی به ش م 007274XXXX وآقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX وآقای بابک خاکسارتبریزی به ش م 005754XXXX وآقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX وآقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX وآقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX وآقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX وخانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 940304XXXX16174 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج به آدرس جدید: شهر کرج خیابان نبوت میدان نبوت برج پارسه واحد 704 کدپستی 314993XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940614XXXX30347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/08:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود طراحان پایدار آذین البرز در تاریخ 08/07/1393 به شماره ثبت 27370 و شناسه ملی 140044XXXX9 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مهندسی و پیمانکاری شامل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و شرکت در پروژه های عمرانی و همچنین فعالیت در کلیه امور ابنیه شامل احداث راه وباند فرودگاه، سد، تونل و سیلو و احداث انواع ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی، صنعتی ـ تامین ماشین آلات، لوازم، دستگاهها و ادوات مورد نیاز صنعت فوق ـ انجام کلیه امور تاسیساتی شامل الکتریکال و مکانیکال (حرارتی و برودتی) ـ خریدو فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: کرج خ مطهری نبش اردلان 3 پلاک 865 ط 3 کدپستی 313463XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 , 000 , 450 ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای سیدصادق رحیمی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 167247XXXX ـ آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 004880XXXX ـ آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 008123XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش 930708XXXX19585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جهانگیر میرمحسنی نمینی به ش م 008123XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای میرمحمدرضا میرمحسنی نمینی به ش م 004880XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای سیدصادق رحیمی به ش م 167247XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سامان خشایار به ش م 307113XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای امین منصوری به ش م 229887XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای سعید قایدی به ش م 243188XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا عطایی اشتیانی به ش م 007274XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر آب سالان به ش م 005637XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای بابک خاکسارتبریزی به ش م 005754XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرید فیروزی به ش م 229889XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای هومن فاضلی به ش م 005478XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر مهری به ش م 032237XXXX بسمت عضو هییت مدیره وآقای محمود هاشمی اصفهانی به ش م 182912XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم بهناز زارعی به ش م 005805XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً (جهانگیر میرمحسنی نمینی)با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940306XXXX20941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی