اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1057

شناسه ملی: 14003736493

تاریخ ثبت: 1392/09/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 32 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/09/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/01:

1,190,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

916,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/10:

134,190,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/04:

134,190,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1397 بموجب مجوز شماره 14632/98 ـ 4/2/98 اداره تعاون لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد حسن زاده با کد ملی 515990XXXX به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت هییت مدیره (تا تاریخ 02/10/1399 ) انتخاب گردیدند ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل چک، برات، سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای محمد حسن زاده مدیرعامل شرکت و به اتفاق امضا آقای حسین سمیعی رییس هییت مدیره یا آقای اکبر سرخیلی نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار است.اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای محمد حسن زاده مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 980217XXXX79409 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1397 ونامه شماره 157582/97 مورخ 29/08/97 صادره از اداره تعاون شهرستان لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جلال عبدالهی فرزند علی نقی با کد ملی 515973XXXX تا پایان مدت ماموریت هییت مدیره ( 10/03/1399 ) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، برات، سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای جلال عبدالهی مدیرعامل شرکت و به اتفاق امضا آقای حسین سمیعی رییس هییت مدیره یا آقای اکبر سرخیلی نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار است.اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای جلال عبدالهی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970912XXXX95852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1396 و نامه شماره 212966/96 مورخ 16/12/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سرمایه شرکت تعاونی ازمبلغ 916600000 ریال به مبلغ 119XXXX000 ریال منقسم به 11900 سهم 100000 ریالی افزایش ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961226XXXX74206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1396 و نامه شماره 212966/96 مورخ 16/12/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین سمیعی به عنوان رییس هییت مدیره و اقای اکبر سرخیلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و اقای مسلم سهیلی به عنوان منشی هییت مدیره و آقای کاظم قایدی و مجید موزیری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره -اقای نبی اله عباسی فرزند محمد با کد ملی 515987XXXX و شماره شناسنامه 20 صادره از لارستان برای مدت 3 سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای نبی اله عباسی مدیرعامل به اتفاق اقای حسین سمیعی رییس هییت مدیره و یا اکبرسرخیلی نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است.اوراق عادی و سایر امورات و نامه های اداری با امضا آقای نبی اله عباسی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961226XXXX10211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1396 و نامه شماره 212966/96 مورخ 16/12/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -صورتهای مالی عملکرد شامل صورتحساب عملکرد وسودوزیان وترارنامه 1395 به شرح ذیر مطرح وتصویب گردید. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسلم سهیلی و اکبر سرخیلی و مجید موزیری و حسین سمیعی و کاظم قایدی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند در ضمن آقایان مرتضی اکبری و محمد حسن زاده به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند - مرتضی هاشمی به عنوان بازرس اصلی واقای فضل اله پیگم کرده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. ش 961226XXXX38718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/06/1395 ونامه شماره 157481/95 مورخ 02/10/1395 صادره از اداره تعاون, کار ورفاه اجتماعی شهرستان لامردتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بند ب شرایط اختصاصی ماده 12 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سهامداران شرکت تعاونی می بایستی پرسنل شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس یا شرکت های تابعه آن مانند شرکت سیمان لامرد و...باشند و در صورت قطع رابطه کاری با شرکتهای فوق به هر شکل (به جز، بازنشستگی) عضویت آنها در تعاونی نیز کم لم یکن شده و سهام آنها در تعاونی ابطال و به سایر متقاضیان واگذار می گردد. ـ سرمایه شرکت تعاونی باتوجه به خروج تعدادی اعضا از مبلغ 12703XXXX0 ریال به مبلغ 916600000 ریال منقسم به 9166 سهم 100000 ریالی کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 37 تبصره مورد تصویب قرارگرفت. ش 951012XXXX15207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1395 ونامه شماره 157481/95 مورخ 02/10/1395 صادره از اداره تعاون , کار ورفاه اجتماعی شهرستان لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نبی الله عباسی به شماره ملی 515987XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت اعضا هییت مدیره انتخاب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار سبحان و روزنامه طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقای جلال عبدالهی بسمت بازرس اصلی و آقای کاظم قایدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سالهای مالی 93 و 94 تصویب گردید. ش 951012XXXX26727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1395 بموجب مجوز شماره 101715/95 ـ 23/6/95 اداره تعاون لامرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: با توجه به استعفای عضو اصلی هییت مدیره و جایگزینی عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی، لذا آقای مهدی قادری به سمت رییس هییت مدیره و آقای ارسلان پورکریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین سمیعی به سمت منشی هییت مدیره و آقایان مجید موزیری و محمد حسن زاده به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای نبی الله عباسی به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هییت مدیره (تا تاریخ 10/04/1397 ) انتخاب گردیدند ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادر با امضا ثابت آقای نبی الله عباسی مدیرعامل شرکت به اتفاق امضای آقای مهدی قادری رییس هییت مدیره در صورت غیاب رییس هییت مدیره با امضای آقای ارسلان پورکریمی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای نبی الله عباسی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950704XXXX67810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - آقای ارسلان پورکریمی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مجید موزیری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین سمیعی به عنوان منشی هییت مدیره و آقایان مهدی قادری و سیدعلی هاشمی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند 2 - مهدی قادری برای مدت 3 سال به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردید - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادر با امضا ثابت مهدی قادری مدیرعامل شرکت و ارسلان پورکریمی رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مهدی قادری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940701XXXX23800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 134190000 ریال منقسم به 71 سهم 1890000 ریالی به سرمایه 12703XXXX0 ریال منقسم به 12703 سهم 100000 ریالی افزایش یافت آقایان: ارسلان پورکریمی مجید موزیری حسین سمیعی مهدی قادری سیدعلی هاشمی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال و آقایان: محمد حسن زاده علی تکاپوی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره تعاونی برای مدت سه سال و آقای: مهراب احمدی به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و آقای: عباس قایدی به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940617XXXX69338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/04:

نام شرکت: توسعه کارکنان کارخانه سیمان لامرد (تعاونی) در تاریخ 04/09/1392 شماره ثبت 1057 و شناسه ملی 140037XXXX3 در این اداره ثبت و در تاریخ 04/09/1392 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه شرکتنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه سبحان بشرح زیر جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح و آماده سازی اراضی و فعالیت های عمرانی و فنس کشی و نقشه برداری و محوطه ساز و تهیه شن و ماسه و راه سازی و آسفالت راه های اصلی و فرعی 2 سد سازی و اسکله سازی 3 خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی 4 امور آشپزخانه و رستوران: تهیه و توزیع غذا و اداره رستوران و بوفه با نظارت ناظران بهداشت 5 نگهداری و خدمات فضای سبز: خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز 6 امور حمل و نقل: رانندگی و اداره امور نقلیه (ترابری) و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، 7 تامین نیروی انسانی شرکت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی 8 تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو، ساختمان و تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی ابنیه و خطوط راه آهن 9 آبرسانی و حمل زباله و امورات مربوط به فاضلاب 10 امرات مربوط به حراست از اماکن و امینی (IISE)، 11 ارایه کلیه فعالیت های عمرانی و انبوه سازی از قبیل آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی، لبه گذاری خیابان و معابر و ایجاد تک لبه رفوز وسط جدول خیابان ها و آبرسانی و ایجاد کانال های آب و گاز و تلفن و ایجاد سنگ فرش های معابر و رنگ بندی جداول و نصب گاردریل های و خیابانی و اتوبان ها، آماده سازی محوطه جهت استقرار دکل حفاری و سایر فعالیت های عمرانی 12 بهره برداری از معادن و حمل و بارگیری کالا و حمل و بارگیری کشتی 13 تنظیفات صنعتی و تاسیسات آب و برق و گاز 14 انجام کلیه امورات گمرکی و حق العمل کاری، ترخیص کالا و صادرات و واردات کلیه کالاها و تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت 15 اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، بانک توسعه و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تمامی موضوعات برابر موضوعه کشوری و تماما پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 2 سرمایه شرکت: مبلغ 134190000 ریال می باشد که تماما و صد درصد آن پرداخت گردیده است. 3 مرکز شرکت: استان فارس شهرستان لامرد کیلومتر 35 جاده اشکنان کارخانه سیمان لامرد کدپستی 743417XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: ارسلان پور کریمی فرزند علی با کد ملی 515019XXXX عنوان رییس هییت مدیره، آقای مجید موزیری فرزند موسی با کد ملی 515975XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره، و رسول پهلوزاده فرزند حسین با کد ملی 515947XXXX به عنوان منشی هییت مدیره و آقای مهدی قادری فرزند حیدر با کد ملی 515905XXXX و آقای خلیل عبدالهی فرزند اسد با کد ملی 515923XXXX به عنوان عضو عادی هییت مدیره و آقایان اصغر صبوری نژاد فرزند خورشید با کد ملی 352083XXXX و داوود موصلو فرزند کیامرث با کد ملی 245219XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. مهدی قادری فرزند حیدر به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اوراق رسمی مانند چک سفته برات با امضای ثابت مهدی قادری مدیر عامل شرکت باتفاق ارسلان پور کریمی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مهدی قادری مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقای محسن منصوری با کد ملی 515987XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهراب احمدی با کد ملی 515985XXXX عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت انتخاب شدند. ش 434910XXXX875705962 رییس ثبت اسناد و املاک لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی