اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8628

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/04:

58,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه 4/5/88 و تاییدیه شماره 9885 مورخه 17/6/88 اداره کل تعاون استان کرمانشاه در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید الف ـ آقایان محسن قاسمی ـ مجتبی میلادی ـ سعید قاسمی ـ حسین اسماعیلی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ب ـ علی محمد زورآوندو شهناز حق پرست به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج ـ تراز مالی سال 1387 به تصویب رسید. چ ـ تعداد اعضا از 72 نفر به 68 نفر و تعداد سهام از 127 سهم به 117 سهم و سرمایه شرکت ثابت صندوق از 63500000 ریال به 58500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. د ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/5/88 آقای مجتبی میلادی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محسن قاسمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سعید قاسمی به عنوان مدیرعامل و حسین اسماعیلی به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری به امضای نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی