اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8643

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 20/8/85 و تاییدیه شماره 9828/10 _ 1/9/85 اداره کل تعاون استان قزوین طبق بند 3 ماده 23 _ اساسنامه به هییت مدیره تفویض اختیار گردید تا نسبت به وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین ترهین و توثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکت نزد بانکها و سایر دارایی های شرکت یا خارج از شرکت اقدام نماید. سرپرست اداره ثبت اسناد قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسانامه شرکت تعاونی قالیبافی زیبا دوخت البرز که در تاریخ 10/8/85 تحت شماره 8643 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/8/85 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید و بافت فرش و قالی های دست بافت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان قزوین شهرستان قزوین خیابان مولوی کوچه حکیما کوچه شهید کافی ساختمان 12 واحدی 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و پنچاه هزار ریال منقسم به هفت سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن بحساب جاری شماره 13/164 صندوق تعاون شعبه مرکزی قزوین پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد 5 اولین مدیران شرکت: خانم لیلا کشاورز پاشایی به سمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره و خانم ام البنین کشاورز پاشایی به سمت رییس هییت مدیره و خانم جیران جعفری اردکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای برجعلی کشاورز پاشایی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند مدت ماموریت مدیر عامل دو سال و هییت مدیره سه سال میباشد. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: خانم گلستان اسدی به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود خندان چهره اقدم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی