اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/12/82 تحت شماره 6589 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت:رشته برق دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیس ات برق، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص و نظیر آن. 2 مرکزاصلی شرکت: ارومیه خیابان امام پاساژ نقش جهان، طبقه دوم، پلاک 23/3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است. 4 مدیران شرکت: آقای مهدی کامرانی خیری رییس و عضو هییت مدیره و آقای علی بیتی آیدنلو عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا قهرمانی عضو هییت مدیره و مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب شده اند. 5 دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی